Analyse av dødsulykker på motorsykkel

Grunnlaget for analysen er rapportene fra Statens vegvesen sine UAG grupper, som rykker ut på alle dødsulykker. 145 dødsulykker på motorsykkel er analysert og analysen er gjort av Statens vegvesen og NMCU i fellesskap. I en kommentar under presentasjonen sa NMCU at det hadde vist seg helt nødvendig at analyseteamet selv kjører MC. Uten denne bakgrunnen ville det ha vært vanskelig å forstå dynamikken i ulykkene.

Fire myter om MC-ulykker er at tekniske feil på motorsykkelen er sjelden ulykkesårsak, at veifeller er årsak til mange MC-ulykker, at motorsyklister blir ofte drept av uoppmerksomme bilførere og at R-sykler oftere er innblandet i ulykker enn andre typer motorsykler. Et av målene med undersøkelsen var å finne ut om disse mytene stemmer.

Analysen fant ut at myten om tekniske feil på motorsykkelen er svært sjelden årsak til dødsulykker stemmer, og at det ut fra en sikkerhetsbegrunnelse derfor er unødvendig å innføre periodisk kontroll av motorsykler. 

Når det gjelder myten om at vegmiljøet ofte er årsak/medvirkende årsak fant man ut at vegfeller i liten grad er direkte årsak til dødsulykker på MC, men kan være medvirkende årsak. 6 ulykker i analysematerialet skyldtes forhold som grus eller dieselsøl. Vegmiljøet har imidlertid en ganske stor betydning for skadeomfanget. For eksempel omkommer mange som velter på motorsykkel i sammenstøt med en rekkverksstolpe. I en kommentar sa NMCU at det eksisterende vegmiljøet først og fremst er designet med omtanke for de som kjører personbil. 

Hvem er skyld i dødsulykker på MC? NMCU og FEMA har i alle år hevdet at svært mange MC-ulykker skyldes uoppmerksomme bilførere. Når det gjelder dødsulykkene avkreftet analysen langt på vei denne myten. Uoppmerksomme bilførere er nemlig ikke den mest vanlige årsaken til dødsulykker på MC, men i flerpartsulykkene er det sant at bilføreren ofte hadde skylden. I en kommentar sa NMCU at man var overrasket over funnene, men at bildet kanskje ville kunne se noe annerledes ut om man undersøkte de nær 3000 som ble skadd i MC-ulykker i samme tidsrom.

Ikke helt uventet ble den siste myten bekreftet. Som i NMCU/SSB sin analyser på slutten av 90-tallet viste det seg at R-sykler oftere er innblandet i dødsulykker enn andre typer motorsykler.

Men det mest oppsiktsvekkende funnet i analysen var nok at nær 40 % av de omkomne hadde hatt en atferd som må betegnes som ekstrem. Ekstremadferd ble i analysen definert som uansvarlig høy hastighet (høyere enn grensen for førerkortbeslag), manglende førerett (dvs. manglende opplæring og dermed nødvendig kompetanse), kjøring i ruspåvirket tilstand (både alkohol, narkotika og lovlige legemidler) og farlig aggressiv adferd i forhold til andre trafikanter. Funnene er så oppsiktsvekkende at det er grunn til å spørre om disse personene også har vist ekstrematferd på andre områder i livet. Et neste steg i analysen er derfor å be politiet undersøke om disse personene er registret i straffesaksregisteret med vold eller narkotikadommer. Om det skulle vise seg å stemme må man for noen typer dødsulykker kanskje se etter helt andre tiltak enn de tradisjonelle trafikksikkerhetstiltakene.

Som mulige tiltak antyder analysen: Sette opp underskinner på stolperekkverk i farlige yttersvinger og erstatte rekkverk med tilgivende sideterreng, styrke vegvedlikeholdet og videreutvikle føreropplæringen med særlig fokus på strategisk tenkning, styrke etterutdanningstilbud som etterutdanningskurs og tiltak av typen Full Kontroll/Godt Tenkt og ha økt fokus på motorsykkel i bilopplæringen. For å stanse ekstrematferd antyder analysen at man kanskje må vurdere kontrolltiltak og sanksjoner rettet direkte mot målgruppen.

I det videre arbeidet vil man nå finne ut hvor mye erfaring, og hva slags opplæring den omkomne MC-føreren hadde. Man vil også finne ut om den omkomne MC-føreren var tidligere straffet, dvs. om han hadde vist ekstremadferd også på andre områder i livet. Deretter vil det bli skrevet en fullstendig rapport som skal danne grunnlag for videre utvikling av tiltak. Denne rapporten blir offentliggjort i løpet av april.

Som en avslutning på presentasjonen sa Gunnar Rydland fra Statens vegvesen at de foreløpige resultatene av analysen faktisk er et klapp på skuldra til den store majoriteten av norske motorsyklister. Det er nemlig slik at om man skaffer seg nødvendig kompetanse, kjører edru og ikke velger en ekstremt høy kjørefart eller aggressiv adferd så er mulighetene for å overleve på motorsykkel veldig store! 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.