Buskerud: Høstmøte i MC-Forum i Buskerud

Fra venstre Erling Rustad, SVV, Erik Eriksson, NMCU og Svein Voldseth fra SVV.Nasjonal strategi for motorsykkel og moped 2018-2021
Dokumentet ble kort gjennomgått i dette møtet. Vil bli tatt opp igjen i neste møte for mer detaljert gjennomgang.
Kort hva som ble tatt fram i dette møtet:
- Dokumentet klargjør at MC-forum skal være et rådgivende organ for vegmyndighetene.
- Sier også noe om aktuelle deltakere i MC-forum.
- Plasserer ansvar for gjennomføring av TS-dager.
- MC-forum i Buskerud ser dette som klargjørende for videre virksomhet.

Aktiviteter
2018
TS-dag 2018
MC-forum vil ta initiativ til at det arrangeres en slik dag i Buskerud i 2018.
Leder av kretsstyret i NMCU Buskerud kontaktes og MC-forum kaller styret inn til et møte, helst innen medio desember 2017, men kan også skje innen medio januar 2018.

Møteplan for høst 2017/vinter 2018: 15/11-17 (Gjennomgang av MC-strategien), 13/12-2017 gjennomføres møte med kretsstyret ang TS-dag. Eventuelt blir dette møtet 24/1-2018. Klokkeslett: 17.00. Plan for videre møter settes opp i møtet 13/12 (eller 24/1).
-I løpet av juni 2018 gjennomføre MC-forum en befaringsrunde. Tema og rute bestemmes senere. 

Eventuelt
Erik orienterte om NMCU Buskerud sitt høringssvar til Buskerud fylkeskomme sin plan for trafikksikkerhet 2018-2023.Når eksisterende rekkverk nå skiftes ut kan det se ut til at MC-forum sine rapporter legges til grunn for også å montere underskinner (ref. fv40 i Numedal). Dette er meget positivt.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.