Europaparlamentet vedtok resolusjon om trafikksikkerhet

Denne uka vedtok Europaparlamentet i Strasbourg en resolusjon om trafikksikkerhet som skal gjelde for perioden 2011-2020. I resolusjonen finnes et noe tendensiøst forslag om innføring av overvåkningsutstyr som systematisk oppdager og straffeforfølger "fartsovertredelser blant motorsyklister". Det bekymrer FEMA at Parlamentet på denne måten peker ut en særskilt trafikantgruppe. Parlamentet oppfordrer også EU-kommisjonen om å innføre periodisk teknisk kontroll av alle motoriserte kjøretøyer. Formuleringen ”alle motoriserte kjøretøyer" kan tolkes som om at motorsykler også skal inkluderes i testregimet - også i land der motorsykler så langt har vært unntatt. FEMA er sterkt i mot dette forslaget fordi absolutt all forskning forteller at teknisk svikt er en helt ubetydelig årsak til MC-ulykker.

EU-kommisjonens 3. handlingsprogram for trafikksikkerhet utløp i 2010. Det ambisiøse målet om å halvere antall trafikkdrepte ble ikke oppnådd, men tallet har blitt betydelig redusert siden programmet ble innført i 2000. Likevel er det et faktum at det i EU i 2009 fortsatt omkom 35.000 mennesker i trafikkulykker. Siden Europaparlamentet ikke har myndighet til å bestemme agendaen i trafikksikkerhetsarbeidet er ikke Strasbourg-resolusjonen juridisk bindende. Men den gir oss et innblikk i europeiske politikeres holdninger til trafikksikkerhet, og vil helt sikkert påvirke EU-kommisjonens arbeid med det neste handlingsprogrammet.

Europaparlamentet erkjenner at opplæring er helt avgjørende for trafikksikkerheten og vil ha mer mengdetrening fra tidlig alder og obligatorisk sikkerhetsopplæring for unge og nye trafikanter. Det er bra at de nederlandske parlamentsmedlemmene, Corien Wortmann-Kool og Wim van de Camp, vil at "fenomenet motoriserte tohjulinger og deres synlighet” skal få større oppmerksomhet i bilopplæringen. Parlamentsmedlemmene er også enige om at det bør innføres obligatorisk repetisjonskurs i førstehjelp hvert 10 år for alle som har førerkort, og at det skal kreves montering av alkolås i kjøretøyene til trafikanter som har mer enn én dom for fyllekjøring.

Et omstridt punkt er forslaget om et europeisk forbud mot produksjon, import og distribusjon av systemer som advarer førere mot fartskontroller. Europaparlamentet vil at forbudet skal omfatte alle typer enheter (smart-telefoner, navigasjonssystemer etc.) som er i stand til å oppdage eller til advare om fotobokser eller fartskontroller. Dette var en av de sakene som fikk franske trafikanter til å gå ut i massive nasjonale protester i juni i år. Franskmennene mente at varsling av fartskontroller var et trafikksikkerhetstiltak i seg selv, og at om man tar bort dette så er det som står igjen ”straff for ulydighet”, som ikke på noen måte må forveksles med tiltak for bedre trafikksikkerhet!

Europaparlamentet oppfordrer EU-kommisjonen og medlemslandene til å utforme vegnettet på en slik måte at de ikke representerer en fare for motoriserte tohjulinger. Parlamentet erkjenner at dagens rekkverksdesign kan være dødsfeller for motorsyklister og krever rask handling for å utbedre farlige veistrekninger og erstatte eksisterende rekkverk med mer MC-vennlige løsninger. I samme avsnitt retter Parlamentet som sagt også oppmerksomheten mot flekkvis lapping av sprekker i veidekket, en reparasjonsmetode som gir svært dårlig friksjon.

Andre positive forslag er utarbeidelse av en oversikt over særlig ulykkesutsatte steder, og at denne oversikten gjøres tilgjengelig via GPS utstyr i biler og motorsykler. Også begreper som ”selvforklarende vei "og "tilgivende sideterreng" er fremhevet som viktige i en integrert trafikksikkerhetspolitikk. Parlamentet erkjenner at motorsyklister er sårbare trafikanter og krever at disse får bruke kollektivfeltet i byene, på samme måte som at syklister har særskilte sykkelveier.

Et annet tiltak som oftere og oftere blir nevnt i diskusjonene er innføring av ”ferdskriver” i alle kjøretøyer, slik man lenge har hatt i fly. I tilfelle en ulykke vil myndighetene kunne laste ned relevante data fra før, under og etter hendelsen. Europaparlamentet understreker i sin resolusjon at de registrerte dataene utelukkende skal brukes til ulykkeforskning.

Til slutt ønsker Parlamentet at alle kjøretøyer skal være utstyrt med varselvester for både fører og passasjerer. Hvorvidt dette også gjelder for motorsykler er foreløpig uklart. Motorsyklister blir imidlertid ikke gjennom lovgivning tvunget til å ha på slik vest under kjøring. I stedet ønsker EU-parlamentet å oppmuntre til frivillig bruk av såkalt high-vis kjøreutstyr.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.