Feil ved arbeidsvarsling i Region midt

Vegtilsynet har ført tilsyn med arbeidsvarsling i Statens vegvesen, Region midt. Det ble gjennomført stikkprøvekontroller på sju arbeidssteder rundt om i regionen. Som i flere andre regioner, fant Vegtilsynet også i Region midt flere alvorlige feil, til tross for at regionen allerede i 2011 vedtok å styrke oppfølgingen av arbeidsvarsling. 

Kvaliteten på arbeidsvarslingen, det vil si hvordan man leder og regulerer trafikken trygt og effektivt forbi arbeidsstedene, vil ha direkte betydning for trafikksikkerheten både for trafikantene og for de som arbeider på anleggene. Vegtilsynet har undersøkt sju veganlegg for å se om arbeidsvarslingen er i samsvar med krav. Vegtilsynet har sett på Region midt sin oppfølging av et vedtak i etatsledermøte i 2011, der det ble vedtatt å styrke arbeidsvarsling både organisasjons- og ressursmessig. I tillegg ble det undersøkt hvordan byggherren sikrer at feil og mangler ved arbeidsvarslingen blir rettet opp. 

Vegtilsynet fant at regionen:

           ikke har ivaretatt sikkerheten til trafikantene godt nok

           ikke sikrer at risikovurderingene i arbeidsvarslingsplanene avdekker alle farlige forhold for trafikantene

           ikke i tilstrekkelig grad har sørget for at eget vedtak om tiltak for å bedre standarden på arbeidsvarslingen blir gjennomført som forutsatt

           ikke har rutine på at arbeidsvarsling er fast punkt på byggemøtene

           har fulgt opp registrerte avvik og dokumentert de ved lukking


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.