Flere tohjulinger vil avhjelpe trafikkproblemer

Dersom 10 % av alle bilførere byttet fra bil til motorsykkel eller scooter ville trafikkproblemene bli redusert med 40 % ifølge en studie utført av det belgiske forskningsinstituttet Transport & Mobility Leuven.

 

Den siste Transportmeldingen fra EU sliter med å finne en balanse mellom inbyggernes mobilitetsbehov og EUs ambisiøse mål for å gjøre vegtransporten sikrere, mer effektiv og mer miljøvennlig. Den belgiske studien forteller at hvis 25 % av all jobbpendling ble foretatt på en motorisert tohjuling ville trafikkproblemer bare være et fjernt minne.

 

Undersøkelsen fra Transport & Mobility Leuven og University of Leuven viser at økt bruk av motoriserte tohjulinger er den mest realistiske, gjennomførbare og rimelige metoden for å bedre situasjonen til europeiske pendlere. Motorsykler og scootere representerer et uutnyttet potensial for forbedret mobilitet og kan levere resultater som andre transportformer, som for eksempel sykling eller kollektivtransport, noen ganger ikke klarer å matche.

 

Undersøkelsen er bestilt av FEBIAC, organisasjonen til de belgiske bil, motorsykkel og sykkel distributørenes. Studien er utført på motorveistrekningen E40 Leuven - Brussel i rushtiden, på vanlige arbeidsdager i mai i år. Ved å ekstrapolere observasjonene gjort på denne strekningen til hele det belgiske veinettet gir undersøkelsen denne konklusjonen: Man kan unngå 15.000 timer tapt i trafikken per dag, hvilket tilsvarer en daglig tidsbesparelse verdt omlag 350.000 euro!

 

Men uansett hvor store fordelene ved et slikt skifte i transportmodus er må det ikke gå ut over trafikksikkerheten. God motorsykkelopplæring, forutsigbare kjøreforhold og godt samarbeid mellom de ulike trafikantgruppene må prioriteres for å redusere risikoen. Et økt antall motoriserte tohjulinger på veiene vil generere større oppmerksomhet fra bilistene og gjøre noe med deres måte å ”se” motorsyklister. Dette vil gjøre at bilistene blir mer bevisste på motorsyklistenes nærvær og føre til en større gjensidig respekt og forståelse.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.