Fornyer avtale om trafikksikkerhet

Erfaringene fra de årene NMCU har hatt en slik Avtale om trafikksikkerhet med Statens vegvesen er udelt positive, noe som tydelig vises ved at vi har nådd mange av de målene vi satte oss. Blant de mange tiltakene som er gjennomført kan vi nevne innføringen av det elektroniske veifelleskjemaet, utgivelsen av Godt Tenkt boka, det nære samarbeidet om OECD konferansen om MC-sikkerhet på Lillehammer og åpningen av verdens første Nullvisjonsvei for MC i Telemark.

Nå er avtalen revidert og fornyet, uten tidsbegrensning. Avtalen ble underskrevet av vegdirektør Terje Moe Gustavsen og generalsekretær Morten Hansen i NMCU under en liten seremoni i Vegdirektoratet rett før jul i fjor. I den nye avtalen NMCU forplikter seg blant annet til å fokusere på SE OSS problematikken, delta aktivt i utviklingen av MC-opplæringen og promotere bruk av fullverdig kjøreutstyr.

Statens vegvesen på sin side forplikter seg til å arbeide for at anbefalingene og forslagene til tiltak i Håndbok MC-sikkerhet blir fulgt opp. I den forbindelse nevner avtalen blant annet MC-vennlige underskinner på rekkverk i yttersvinger og oppfølging av innkomne veifellemeldinger fra motorsyklistene. Videre skal Statens vegvesen starte arbeidet med en nasjonal strategi for MC og moped, og gjennom fylkesvise MC-Forum samarbeide med NMCU og Fylkeskommunen om lokale tiltak mot MC-ulykker.

Gjennom fornyelsen av Avtale om trafikksikkerhet bekreftet Vegdirektoratet nok en gang at de ser på NMCU som en seriøs samarbeidspartner.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.