Gjerdrum-ulykken

Foto: Dan ÅsenFoto: Dan ÅsenBåde politi, vitner og lokale representanter for Statens vegvesen var enige om at det var det uasfalterte og umerkede hullet midt i en sving på den smale veien mellom Kløfta og Ask i Gjerdrum kommune som var årsaken til at motorsyklist Cato Paulsen veltet og omkom da han traff en møtende lastebil denne junidagen i 2008.

 

Til og med entreprenørenes eget fagblad, Våre Veger, slo rett etter ulykken fast i overskriften til et tosiders oppslag at "MC-fører ble drept av vegarbeid". Likevel ble entreprenøren helt frikjent i rapporten fra Statens vegvesen sin ulykkesanalysegruppe (UAG).

 

NMCUs Trafikksikkerhetskomité har gått nøye gjennom alt bevismaterialet fra ulykken og slakter vegvesenets ulykkesrapport i et oppslag i MC-bladet nr 1/10. I artikkelen sier Jens Stumberg fra TSK at ulykkesanalysegruppen ikke har forstått hendelsesforløpet og at de kommer med irrelevante forslag til tiltak.

 

Du kan du lese oppslag om Gjerdrum-ulykken i MC-bladet.

 

For at ikke rapporten fra vegvesenets ulykkesanalysegruppe skulle få stå uimotsagt tok Cato Paulsens etterlatte kostnaden med å få en uavhengig granskning av hendelsesforløpet. Det velrenommerte ingeniørfirmaet REKON fikk dette oppdraget. I et notat knyttet til REKONs utredning av ulykken blir det også satt noen spørsmålstegn ved UAG-rapporten.

 

Her finner du REKONs kommentarer til ulykkesanalysegruppens rapport.

 

NMCU synes det er betenkelig at vegvesenet i sin rapport ikke har lagt noen vekt på den uvarslede veifellen og i stedet oppgir for stor fart som ulykkesårsak. Slike UAG-rapporter skal foreslå tiltak for at liknende ulykker ikke skal skje igjen, og i denne rapporten ble det altså foreslått etterutdanningskurs for motorsyklister (!)

 

NMCU synes også det er svært betenkelig at denne dødsulykken ikke fikk noen som helst konsekvenser for entreprenøren. Snarere tvert i mot: Med referanse til UAG-rapporten fraskriver entreprenøren seg et hvert ansvar, og viser med det at han mangler et helt nødvendig trafikksikkerhetsperspektiv på den jobben han blir betalt av samfunnet for å gjøre.

 

NMCU klarer heller ikke å la være å gjøre koblinger til Riksrevisjonens sviende kritikk av vegvesenets manglende kontroll med de såkalte funksjonskontraktene for drift og vedlikehold av vegnettet.

 

NMCU og de andre trafikantorganisasjonene har krevd at det skal opprettes et uavhengig veitilsyn i Norge. Gjerdrum-ulykken bare understreker hvor viktig innføringen av et slikt tilsyn er.

 

De etterlatte etter den omkomne har opprettet en facebook side om Gjerdrum-ulykken


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.