Høring om Nasjonal transportplan

Hans Vestre sa at NMCU er glad for at man i utkast til Nasjonal transportplan 2010-2019 vil prioritere drift og vedlikehold av eksisterende veinett framfor nye, gigantiske veiprosjekter. Han understreket at veivedlikehold som kjent er livsviktig for motorsyklister - bokstavelig talt!

 

NMCU hovedanliggende i høringen var imidlertid at det i utkastet til ny transportplan dessverre ikke står ett eneste ord om motoriserte tohjulinger og bytransport. Dette gjør at Norge er i utakt med andre land i Europa, som ser på motorsykkel og moped som en del av løsningen på framkommelighets- og miljøproblemene i byene.

 

Hans Vestre påpekte at det ikke bare kollektivtransport, sykkel og gange som er alternativer til bruk av personbil, og minnet Transportkomiteen om noen av fordelene med mopeder og motorsykler i bytransport:

·         Motoriserte tohjulinger er et reelt alternativ til gange og tråsykkel på lengre transportstrekninger og der overlapping mellom kollektive transportmidler er dårlig

·         Motoriserte tohjulinger tar liten plass og krever derfor små parkeringsarealer - det går minst fire tohjulinger på en bilparkeringsplass

·         Motorsykler og mopeder er mer fleksible i trafikken enn personbiler, noe som gir kortere reisetid og dermed mindre miljøskadelige utslipp

·         Motorsykler og mopeder krever ikke ytterligere kostnadskrevende og miljøødeleggende nedbygging av arealer i og rundt de store byene

·         Motoriserte tohjulinger bruker i gjennomsnitt mindre bensin, og slipper derfor ut mindre CO2, enn personbiler

 

NMCU-lederen sa at stimulering til økt bruk av motoriserte tohjulinger i de største byene ikke krevde noen store investeringer - bare en tilrettelegging i form av tiltak som; fortsatt fri passering i bomringer, fortsatt rett til å benytte kollektivfelt, fritak fra eventuell framtidig rushtidsavgift og tilrettelegging for flere MC-parkeringsplasser.

 

Hans Vestre påpekte at NMCU gjerne så at NTP tok inn en formulering om at motoriserte tohjulinger kan være et realistisk og ønskelig alternativ til personbiler i bytransport, og minnet om at selv når alle kjøretøyer er utslippsfrie vil utslippsfrie motorsykler fremdeles være mer fleksible og mindre plasskrevende enn utslippsfrie biler.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.