Ikke kan, men skal ...!

NMCU har vært Vegdirektoratets partner i utviklingen av mer MC-vennlige rekkverksløsninger i mange år. NMCU brukt store ressurser på å hjelpe Statens vegvesen til å finne fram til kostnadseffektive løsninger.Tre konkrete eksempler på dette samarbeidet er produksjon av datasimuleringer som viser kollisjoner med stolpene i et wirerekkverk, fullskaltesting av norskprodusert underskinne i plast og utviklingen av rasjonelle kriterier for godkjenning og bruk av underskinner i Norge. NMCU har også bidratt til å formulere skriftlige anbefalinger om motorsykler og rekkverk i Håndbok 245, MC-sikkerhet.

  

Samarbeidet mellom Vegdirektoratet og NMCU på dette feltet går helt tilbake til et idé-seminar om motorsykkelvennlige rekkverk i februar 2003. Vi føler oss derfor rimelig sikre på hvilken intensjon som skal legges til grunn i håndboktekstens kapittel 3.7 om rekkverk og motorsyklister. Særlig når det gjelder formuleringene om bruk av underskinner. Dette har NMCU tydelig markert i sitt høringssvar.

 

I hele den lange prosessen fram til denne revisjonen av Håndbok 231 har det vært klinkende klart at ytterkurver med en radius mindre enn slik det er beskrevet i tabell 3.3 skal utstyres med underskinner. Selvfølgelig ikke alle kurver, og selvfølgelig ikke umiddelbart - det er derfor NMCU har spilt inn et utkast til en opptrappingsplan med klare prioriteringer.

 

Denne ambisjonen, om å starte en prosess for å utstyre potensielt farlige ytterkurver med en MC-vennlig underskinne, er ikke noe NMCU står alene om. For det første er ambisjonen nedfelt i Statens vegvesen sin egen Håndbok 245, for det andre er ambisjonen nedfelt i Avtale om trafikksikkerhet mellom Statens vegvesen og NMCU og sist men ikke minst er MC-vennlige underskinner nedfelt som en tverrpolitisk ambisjon i Stortingets merknader til Nasjonal transportplan. Transportpolitikernes ambisjon ble også gjentatt for åpen mikrofon på NMCUs valgmøte på Tyrigrava i 2009.

 

Teksten, slik den framstår i høringsutkastet, er etter NMCUs mening for lite presis i forhold til de over nevnte ambisjonene. Dette kan enkelt bøtes på ved at ordet kan blir erstattet med ordet skal. Dessuten må kravet om at "underskinnen skal være montert 10cm bak trafikksiden på rekkverket" frafalles. Opprettholdes dette kravet vil montering av underskinner på eksisterende rekkverk etter en opptrappingsplan bli inntil umulig fordi det vil kreve utblokkingsbøyler, og i verste fall utbytting av stolpene.

 

NMCU kan ikke understreke nok hvor viktig det er at Håndbok 231 kommuniserer ambisjonen om at yttersvinger som blir definert som potensielt farlige for motorsyklister, mopedister og syklister nå skal utstyres med en underskinne som dekker til de eksponerte stolpene. NMCU forstår at denne ambisjonen ikke kan omfatte alle svinger i Norge, og gjentar derfor at prosessen må være styrt av en opptrappingsplan som alle involverte er enige om. Men, la det ikke herske noen tvil: Dette arbeidet skal starte nå! En god grunn til at dette ikke kan vente finner dere her! 

 

Dokumentasjon på at MC-vennlige underskinner har bred faglig og politisk støtte:

 

1) Merknader til Nasjonal transportplan fra Stortingets transportkomité

 

2) Video fra NMCUs valgmøte på Tyrigrava

 

3) Avtale om trafikksikkerhet mellom Statens vegvesen og NMCU

 

4) Statens vegvesens Håndbok 245 om MC-sikkerhet


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.