Kaskoforsikring på banekurs

I det siste har det gått en diskusjon på ulike nettforum om kaskoforsikringen ikke lenger gjelder når man deltar på et banekurs. Det er blant annet en formulering i vilkårene hos IF som er årsak til denne usikkerheten.

 

I Motorvognvilkårenes pkt. 4.2 om begrensninger har IF et punkt med følgende ordlyd:

Skade som oppstår ved kjøring på avsperret område (bane eller landevei) ved deltakelse i eller trening til hastighetsløp eller fartsprøver eller ved annen kjøring på slike steder selv om det ikke måles hastighet under kjøringen. Forsikringen gjelder allikevel slik kjøring som er ledd i obligatorisk opplæring til førerkort eller for glattkjøringstrening arrangert i Norge av KNA, NAF, MA eller autorisert trafikkskole. 

 

NMCU tok kontakt med IF og fikk denne oppklarende uttalelsen fra fagsjef Ola Roll: - For at denne bestemmelsen ikke skal være til hinder for motorsyklisters ønske om å videreutdanne seg i sikre omgivelser, legger IF til grunn at skade som oppstår under organisert kjøretrening med motorsykkel på bane eller annet lukket område i Norge dekkes under følgende forutsetninger:

 

·         All kjøring skal være del av et førerutviklingskurs med formål å bedre sikkerheten under kjøring på offentlig vei

·         Førerutviklingskurset må kunne framlegge skriftlig kursplan

·         Kurset skal holdes i henhold til Vegtrafikkloven

·         Det skal være instruksjon under hele kurset

·         Kurset må ikke tillate såkalt "fri kjøring"

·         Samtlige motorsyklene som deltar i førerutviklingskurset skal være registrert og kjøres med skilt

·         Motorsykkelen skal kun kjøres av eier eller dennes ektefelle/registrerte samboer

·         Arrangøren må kunne fremlegge deltakerliste/bekrefte deltakelsen

 

Dermed ser det ut til at man kan delta på de fleste førerutviklingskursene uten fare for avkorting i forsikringsutbetalingen ved en eventuell skade - i alle fall om man er forsikret hos IF.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.