Krever erstatning for lovverk i strid med EØS-retten

Oslo tingrett har godkjent gruppesøksmål anlagt av Landsforeningen for trafikkskadde mot Staten. Søksmålet omfatter bare trafikkulykker som skjedde i perioden 1. januar 1994 – 31. desember 2000. Dette skyldes at Staten har erkjent ansvar for ulykker etter 1. januar 2001, og at EØS-avtalen ikke trådte i kraft før 1. januar 1994. For å bli omfattet av gruppesøksmålet og på­dømt sitt mulige erstatningskrav mot Staten, må den enkelte aktivt melde seg på søksmålet 

 

Hva er et gruppesøksmål?

Gruppesøksmål er en ny prosessform i Norge, som tvisteloven introduserte fra 1.januar 2008. En forutsetning for å anlegge et gruppesøksmål, er at gruppemedlemmene har tilnærmet like krav på likt rettslig grunnlag. 

 

Hvem er omfattet av gruppesøksmålet?
Søksmålet omfatter bare de personer som både oppfyller gruppevilkårene, og som også melder seg på gruppesøksmålet. Gruppevilkårene avgrenser hvilke personer som kan melde seg på gruppesøksmålet. Dette gruppesøksmålet omfatter bare personer som både har blitt skadd i trafikken i Norge i tiden fra 1. januar 1994 til 31. desember 2000, som i tillegg til eventuell erstatning for eventuelt økonomisk tap også har blitt tilkjent oppreisningserstatning (erstatning for tort og svie) fra skadevolder ved realitetsdom, som tross dommen likevel ikke har mottatt det fulle oppreisningsbeløp; og som melder seg på gruppesøksmålet i tide.

Påmelding skjer via Landsforeningen for Trafikkskadde på særskilt skjema, som sammen med aktuell dokumentasjon sendes Landsforeningen for kvalitetssikring. Endelig godkjenning av påmeldingen foretas deretter av tingretten.

 

Påmeldingsfristen er 1. juli 2010. Tingretten kan imidlertid godkjenne også senere påmeldinger.

 

Hovedforhandling i gruppesøksmålet avholdes 9. – 12. november 2010.

 

Hva går gruppesøksmålet ut på?

Landsforeningen hevder at Staten er erstatningsansvarlig for den delen av de pådømte oppreisningskrav for trafikkskadde i Norge fra perioden 1994 – 2000 som fortsatt er ubetalte.

Bakgrunnen for kravet er at EFTA-domstolen i juni 2008 kom til at Norge hadde gjennomført EØS-avtalens motorvogn-direktiv på en utilstrekkelig og erstatningsbetingende måte. De norske bilansvarsforsikringene etter bilansvarsloven omfattet tradisjonelt bare ansvar for økonomisk tap, og ikke erstatning for oppreisning. EFTA-domstolen uttalte at Statens erstatningsansvar for dette ”i hvert fall” gjaldt  fra september 2000, da det falt dom i EU-domstolen i den såkalte ”Ferreira-saken” (Sak C-348/98). EFTA-domstolen uttalte seg ikke om statens mulige ansvar for tiden før Ferreira-saken.

Staten har etter juni 2008 endret bilansvarsloven, slik at ansvarsforsikringen nå også omfatter oppreisningsansvar. Staten har også påtatt seg ansvar for at skadelidte som har blitt tilkjent oppreisning etter 1. januar 2001, får utbetalt det tilkjente beløp. Staten har imidlertid hevdet at den ikke er ansvarlig for betalingen av tilkjente oppreisnings­beløp for ulykker før 1. januar 2001, blant annet fordi EØS-rettens krav til norsk rett påstås å ha vært uklare før Ferreira-saken ble avgjort. Staten argumenterer med at det dermed ikke foreligger noen såkalt ”kvalifisert forsømmelse” fra Statens side i gjennomføringen av EØS-retten i norsk internrett.

 

Hva innebærer påmelding?

Påmelding innebærer at gruppemedlemmene får avgjort om de kan kreve Staten for allerede tilkjent, men ennå ikke betalt oppreisning for trafikkulykker i årene 1994 -2000. Staten har besluttet å ikke ville anføre at et eventuelt slikt erstatningsansvar er foreldet i gruppesøksmålet.

I tillegg innebærer påmelding at man gir Landsforeningen for Trafikkskadde fullmakt til å opptre som grupperepresentant i gruppesøksmålet, og til å handle i gruppesøksmålet på vegne av hele den påmeldte gruppe. Grupperepresentanten har plikt til å orientere gruppemedlem­mene om søksmålet, også om prosesshandlinger og avgjørelser som får betydning for gruppe­medlemmenes krav. Et eventuelt forlik i saken må godkjennes av retten for å være bindende.

Ordinært innebærer påmelding i gruppesøksmål at man også får ansvar for en forholdsmessig andel av de sakskostnader som pålegges grupperepresentanten, samt ansvar for en forholdsmessig andel av grupperepresentantens godtgjøring for sitt arbeid med saken. I denne saken har imidlertid Landsforeningen for Trafikkskadde gitt avkall på godtgjøring for eget arbeid, gitt avkall på at gruppemedlemmene avkreves forskudd for (egne) sakskostnader og gitt avkall på at det fastsettes bestemmelser om fordelingen mellom de innmeldte gruppemedlemmer, hvis gruppen pålegges saksomkostningsansvar for Staten.

 

Landsforeningen dekker således alle eventuelle saksomkostninger for gruppesøksmålet.

 

Kan man melde seg ut igjen?

Et registrert gruppemedlem kan alltid melde seg ut av gruppen, og hvis utmelding skjer før dom er avsagt, mister ikke den utmeldte sitt materielle krav. I så fall må vedkommende eventuelt fremme kravet på egen hånd;

Hvis utmelding skjer etter at dom er avsagt, fortsetter vedkommendes sak som en individuell sak. Særlige regler om anke mv fremgår av tvisteloven § 35-8.

 

For ytterligere informasjon og kommentarer:
- Tingrettsdommer Per Kaare Nerdrum, tlf. 22 03 57 55 eller per.kaare.nerdrum@domstol.no

- Informasjonssjef Irene Ramm, tlf. 22 03 52 39, mob. 95 00 59 87 eller irene.ramm@domstol.no

 

Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.