Mer til veivedlikehold i forslag til ny Nasjonal transportplan

De fire transportetatene, Avinor, Jerbaneverket, kystverket og Statens vegvesen har lagt fram forslag til ny Nasjonal transportplan 2010-2019. For oss motorsyklister er det mest positive i forslaget at vegvesenet vil styrke drift og vedlikehold av veinettet med hele 30 %.

Og det trengs. I følge en pressemelding fra Statens vegvesen er forfallet av riksveinettet anslått til drøyt 15 milliarder kroner.
- Det er nødvendig å sette av minst 1,6 milliarder mer per år for å opprettholde og styrke kvaliteten på veinettet, sier vegdirektør Terje Moe Gustavsen i pressemeldingen.

For oss motorsyklister er veivedlikehold bokstavelig talt livsviktig og vi er derfor glade for at vegvesenet nå prioriterer drift og vedlikehold framfor nye gigantiske veiprosjekter. Med i dette skifte av fokus bør det etter vår mening også følge en gjennomgang av systemene for drift og vedlikehold. Det hjelper nemlig lite å bevilge milliarder til vedlikehold dersom mesteparten ender opp som overskudd i regnskapene til private entreprenører.

NMCU har sagt det før, og vi sier det igjen: Det er av aller største viktighet at den gamle "veivokterfunksjonen" i vegvesenet gjeninnføres!

Når det gjelder mål for trafikksikkerhetsarbeidet har Statens vegvesen utarbeidet en såkalt "Halveringsstrategi" som hevder at det skal være mulig å redusere antall drepte og hardt skadde i trafikken fra et gjennomsnitt på 1200 drepte/hardt skadde i årene 2004-2007 til 600 drepte/hardt skadde i 2020. En ambisiøs målsetting - særlig når det samtidig er anslått en trafikkvekst på omlag 20 %.

Vi registrerer at det i kapittelet Tiltak og virkemidler, under overskriften Reduksjon i antall drepte og hardt skadde i vegtrafikken, ikke står ett eneste ord om tiltak mot motorsykkelulykker. På en måte litt underlig fordi motorsykkel alltid blir dratt fram som det store trafikksikkerhetsproblemet i alle mulige sammenhenger. Vi velger imidlertid å tolke dette som et signal fra vegmyndighetene om at man har stor tillit til at NMCU fortsetter å ta et hovedansvar for trafikksikkerhetsarbeidet blant motorsyklister - noe vi selvfølgelig kommer til å gjøre.

Vi legger merke til at man dessverre heller ikke i denne utgaven av Nasjonal transportplan har klart å få med noe om motoriserte tohjulinger som en del av løsningen på framkommelighets- og miljøproblemene i byene. NTP lister fremdeles opp kollektivtransport, tråsykkel og gange som de eneste alternativene til biltransport inn til, og i byene.

Men det får vi ta i høringsrunden. Høringsfristen er 30. april og NMCU vil selvfølgelig sende inn sine kommentarer.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.