Motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet

Gjennom media blir det mange ganger stilt spørsmålstegn ved motorsyklisters holdninger til sikkerhet. De som framsetter slike påstander har imidlertid oftest bare anekdoter og personlig statistikk som basis for påstandene sine. Det er lite fruktbart om oppfatningen av en trafikantgruppe baseres på myter, fordi det kan føre til feil analyser og dermed også til feil tiltak. Tidligere i år besluttet NMCU og Trygg Trafikk derfor å hevende seg direkte til norske motorsyklister og spørre dem om deres forhold til sikkerhet.

NMCU og Trygg trafikk gjennomførte en helt åpen, web basert spørreundersøkelse der et elektronisk spørreskjema ble lagt ut her på nettstedet til NMCU. Undersøkelsen lå ute i seks uker og til sammen 1728 motorsyklister sendte inn utfylt spørreskjema. Vi har ingen grunn til å tro at de som har svart ikke har svart ærlig, og vi har kontroll på at samme personer ikke har svart flere ganger. Selv om det nok er en overrepresentasjon av entusiastene blant motorsyklistene, er antagelig svarene i undersøkelsen representative for store deler av MC-kollektivet.

 

Alt i alt viser svarene at motorsyklister har et svært bevisst forhold til egen sikkerhet, og at de også viser dette gjennom praktiske handlinger. For eksempel velger mange å kjøpe en motorsykkel som er utstyrt med ABS bremser, selv om dette medfører ekstra kostnader i størrelsesorden 5-10.000 kroner. Videre er man bevisst på ikke å låne bort sin motorsykkel, eller selv låne en fremmede MC, fordi det er krevende å sette seg på en ukjent motorsykkel.

 

 

Motorsyklistene tar ikke bare ansvar for egen sikkerhet, de tar også ansvar for andre trafikanters feilhandlinger og sørger derigjennom for at kollisjoner unngås. Et av de klareste uttrykkene for at motorsyklister er sikkerhetsbevisste er de store investeringene i ikke-påbudt sikkerhetsutstyr. Motorsyklistene er ikke ”lydigst” når det gjelder å holde fartsgrensene, men de aller fleste er sikkerhetsbevisste og sier at det absolutt viktigste er å avpasse kjørefarten etter forholdene.

 

 

Når det gjelder kjøring i påvirket tilstand er imidlertid motorsyklistene nesten rigide i sin avstandtagen. Motorsyklistene vil gjerne ha midtrekkverk, men de vil ha en type rekkverk som også tar hensyn til deres sikkerhetsbehov. Motorsyklistenes sikkerhetstenkning blir først og fremst formet av sikkerhetsdialogen i MC-miljøet - myndighetenes sikkerhetsbudskap rettet mot motorsyklister er enten ikke-eksisterende eller når i bare i liten grad fram.

 

 

Det er imidlertid et faktum at motorsyklister er en ubeskyttet trafikantgruppe, og uansett hvor sikkerhetsbevisste og kompetente motorsyklistene er, vil det aldri bli helt risikofritt å kjøre MC.

 

Her kan du lese hele rapporten om Motorsyklisters forhold til trafikksikkerhet


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.