Nasjonal transportplan lagt fram for Stortinget

Samferdselsdepartementet la i Stortinget i dag fram Regjeringens forslag til Nasjonal transportplan for perioden 2014-2023. Planen innholder målsettinger og formuleringer som vil få stor betydning for norske motorsyklister. Det viktigste er nok etappemålet om at antall drepte og hardt skadde innen vegtrafikken skal halveres i planperioden. Regjeringen sier selv at etappemålet er svært ambisiøst. Målet innebærer at antall drepte og hardt skadde skal reduseres fra om lag 1 000 per år, som er gjennomsnittet for perioden 2008-2011, til maksimalt 500 innen 2024.

Motorsyklistenes utfordring i forhold til en slik ambisiøs målsetting vil være at vår forholdsvise andel av det samlede antallet drepte og alvorlig skadde ikke må øke for mye. NMCU har tidligere sagt motorsykkelkjøring aldri kan bli helt risikofritt. Det finnes imidlertid en rekke tiltak som ikke fullt utnyttet og som kan gjøre at også vår trafikantgruppe kan bidra til å nå etappemålet. NMCU har heldigvis vært forutseende nok til å samle disse tiltakene i en egen trafikksikkerhetsstrategi for MC. 

Nasjonal transportplan kommer oss også i møte med følgende formulering: Det har over tid vært en markant risikoreduksjon for MC-førere. Spesielt gjelder dette førere av tung MC. Risikoen er likevel fortsatt langt høyere for motorsyklister enn for bilførere, og det er derfor behov for å vie denne trafikantgruppen særlig oppmerksomhet. Statens vegvesen og Norsk Motorcykkel Union (NMCU) samarbeider tett for å redusere risikoen ytterligere, og det er igangsatt et arbeid med en egen MC-strategi. MC-strategien vil vektlegge at økt trafikksikkerhet er et delt ansvar mellom de som bygger og vedlikeholder vegsystemet og trafikantene som bruker vegen. Strategien vil synliggjøre de områdene hvor motorsyklistene har særskilte behov, og vil omfatte både trafikantrettede tiltak og vegtiltak.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.