NMCU foreslår innføring av et Vegoppsyn

Programmet "TV2 hjelper deg" tok onsdag opp problemet med farlige veier og dokumenterte gjennom flere innslag at Statens vegvesen ikke har særlig god kontroll med den sikkerhetsmessige tilstanden på vegnettet. Etter NMCUs mening skyldes dette blant annet at drift- og vedlikehold ble overtatt av private aktører gjennom den store omorganiseringen av vegvesenet i 2003.

 

Vegvedlikeholdet har ikke har blitt bedre etter 2003. NMCU har i mer enn 15 år driftet systemet for innrapportering av veifeller, og det har ikke kommet inn færre slike meldinger etter 2003. Snarere tvert i mot - og det til tross for at Stortingets bevillinger til vegvedlikehold har økt betraktelig. Dette betyr i virkeligheten at befolkningen fått mindre drift og vedlikehold for mer penger, noe som blir bekreftet, både i en rapport fra Riksrevisjonen og i en rapport fra Dovre Group, på oppdrag fra Samferdselsdepartementet.

 

NMCUs største bekymring med dagens regime er at mange av de kommersielle aktørene som opererer drift og vedlikeholdskontraktene åpenbart mangler helt nødvendig trafikksikkerhetsfaglig kompetanse. Dette har resultert i noen svært uheldige situasjoner der entreprenører har utført vedlikeholdsarbeid på en slik måte at det har ført til motorsykkelulykker. Gjerdrum-ulykken i 2008 er et godt eksempel.

 

Trafikksikkerhetskompetanse finnes i Statens vegvesen, og i stedet for å bruke ressurser på å lære opp de kommersielle aktørene, har NMCU i et høringssvar til Samferdselsdepartementet foreslått at oppsynsoppgaver som i dag ligger i drift og vedlikeholdskontraktene tas ut og overføres til Statens vegvesen. Vi tror at en overføring av oppsynsfunksjonen til særskilt enhet i vegvesenet ville kunne møte befolkningens ønske om at det skal være "noen der ute" som jevnlig sjekker vegnettet for trafikkfeller og andre avvik.

 

NMCU har foreslått at en slik ny oppsynsenhet for eksempel kunne hete Vegoppsynet.

I forbindelse med forvaltningsreformen har Statens vegvesen opprettet fylkesavdelinger. Den praktiske delen av Vegoppsynet kunne være underlagt byggherrefunksjonen på fylkesnivå, mens den formelle delen kunne være forankret i Vegdirektørens styringsstab. Retningslinjene for Vegoppsynets arbeid må være forankret i en definert kvalitetsstandard for vegnettet, og det er naturlig å tenke at dette er den nylig reviderte Håndbok 111.

 

Vegoppsynet må patruljere vegnettet i fylket kontinuerlig hele året, og dersom det blir oppdaget trafikkfeller eller andre avvik, må Vegoppsynet kunne gjøre en bestilling om ubedring av forholdet hos den entreprenøren som har drift og vedlikeholdskontrakten på strekningen. I noen fylker, som for eksempel Vestfold, trenger man kanskje bare én slik patruljerende enhet, mens i andre, for eksempel Nordland, trenger man kanskje så mange som tre.  En stor del av kostnaden for å holde seg med et vegoppsyn kan selvfølgelig dekkes opp ved at oppsynsansvaret trekkes ut av drift og vedlikeholdskontraktene. I tillegg kan noe finansieres ved intern flytting av ressurser i Statens vegvesen. Dette må gjøres uansett, fordi den kompetansen som behøves i et Vegoppsyn ble omorganisert til andre stillinger i 2003.

Innføring av et Vegoppsyn vil etter vår mening ivareta den "vegvokterfunksjonen" NMCU og andre trafikantorganisasjoner har etterlyst helt siden omorganiseringen av Statens vegvesen i 2003.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.