NVE diskriminerer motorsyklister

I NMCU politiske plattform står det at organisasjonen vil protestere mot en hver form for diskriminering av motorsyklister. Det står også at NMCU oppfordrer til å sette i verk tiltak som stimulerer til økt bruk av motorsykkel og moped i stedet for personbil, fordi motoriserte tohjulinger har mindre negative konsekvenser for miljøet, ved at de bruker mindre ikke-fornybare ressurser og bidrar til mindre trafikk- og parkeringsproblemer.

Når NMCU ble kjent med at Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) fraråder bruk av motorsykkel fant vi derfor grunn til å reagere. NVE har nemlig vedtatt en trafikksikkerhetspolicy der det står at “Motorsykkel skal som hovedregel ikke brukes på tjenestereiser av sikkerhetsmessige grunner. Dispensasjon må eventuelt foreligge”. 

I et brev til NVE forklarer NMCU at motorsykler er et lovlig og legitimt transportmiddel i Norge. Dette er et faktum som seneste ble understreket av samferdselsminister Liv Signe Navarsete på en stor OECD konferanse om MC-sikkerhet på Lillehammer i begynnelsen av juni. 

Det er riktig nok at motorsyklister er mer skadeutsatte enn bilførere og bilpassasjerer, men ikke i en så stor grad at det bør brukes som argument for å stille krav om dispensasjon dersom en ansatt ønsker å bruke motorsykkel på tjenestereiser. Vi gjorde NVE oppmerksom på at risikoen ved motorsykkelkjøring er redusert kraftig de siste tjue årene. På åttitallet var nesten 4 % av motorsykkelbestanden involvert i ulykker. I 2007 var denne andelen sunket til 0,47 %.  

NMCU erklærte i brevet at vi anser Norges Vassdrags- og energidirektorat sin trafikksikkerhetspolicy som diskriminerende overfor de som bruker motorsykkel som personlig motorisert transportmiddel og ba om at etaten revurderte sitt vedtak fra 2007.

NVE ga NMCU en ryddig tilbakemelding, der seniorrådgiver Johannes Øverbø sa at etaten ville ta opp saken til ny vurdering ved første mulige anledning.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.