Omkamp om wirerekkverk

Monoline er et norsk rekkverk med avrundede stopler og avrundet løpeskinne - ikke ideelt for motorsyklister, men langt bedre enn wirerekkverkMonoline er et norsk rekkverk med avrundede stopler og avrundet løpeskinne - ikke ideelt for motorsyklister, men langt bedre enn wirerekkverkI en pressemelding datert 11. februar i år forteller samferdselsminister Meltveit Kleppa at hun åpner for gjeninnføring av wirerekkverk. I pressemeldingen står det: ”Endringane legg dessutan opp til at ein somme stader kan bruka smale rekkverkstypar, til dømes wire, der dette er ei tenleg løysing. Erfaringar frå Noreg og Sverige viser at wire-rekkverk kan føra til færre ulykker for alle typar av køyretøy, også for motorsyklar”.

Med dette signaliserer samferdselsminister Meltveit Kleppa fra Senterpartiet at hun vil omgjøre wireforbudet som samferdselsminister Liv Signe Navarsete fra Senterpartiet innførte i 2006. Dette er et svært beklagelig signal, som viser at statsråden er innstilt på å svekke trafikksikkerheten for motorsyklistene - uten noen som helst gevinster på andre områder. Hverken økonomiske, praktiske eller trafikksikkerhetsmessige.

NMCU er selvfølgelig for økt bruk av midtdelere, men vi er mot bruk av wirerekkverk som midtdeler. Det er nemlig slik at når en motorsyklist kjører inn i et wirerekkverk med sykkelen oppreist huker wirene seg fast i motorsykkelens utstikkende deler og “holder den fast” til nærmeste stolpe der man får en voldsom stoppeffekt. Dessuten utgjør de eksponerte stolpene i et wirerekkverk en fare for en motorsyklist som har veltet og sklir inn i rekkverket.

Saken skal ut på høring, og i høringsrunden vil NMCU gå sterkt i mot en gjeninnføring wirerekkverk. Her er noen av alle de gode argumentene våre:

        Det er ikke færre møteulykker i Sverige fordi det finnes mer wirerekkverk, men fordi det finnes mer midtrekkverk

        Wirerekkverk er farligere for motorsyklister enn andre rekkverkstyper, og dette blir bekreftet i en undersøkelse gjennomført av tyske DEKRA i samarbeid med det australske Monash University

        Wirerekkverk er ikke billigere enn andre typer rekkverk når vedlikeholdskostnadene tas med i regnestykket, noe som blir bekreftet i en fersk svensk doktoravhandling

        Wire kan ikke brukes som midtdeler på smalere veier enn andre typer rekkverk, noe Vegdirektoratet selv har bekreftet i brev til NMCU

        Wirerekkverk gjør det ikke lettere for brøytesjåførene - eksempelvis finnes det ikke ett eneste wirerekkverk i snørike Norrland i Sverige

        Det er ikke mulig å hekte av et wirerekkverk uten verktøy, slik at for eksempel ambulanser kommer over i motsatt kjørefelt - og med verktøy kan man ”åpne” alle typer midtdelere

        Det finnes alternative rekkverkstyper som ikke koster mer når alle kostnader tas med, og som tilbyr sikkerhet for alle kjøretøygrupper


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.