På vei mot et amatørbyggeregelverk i Norge

Fredag 6. mai var NMCU, AMCAR og NFSOK i møte med Vegdirektoratet for å diskutere muligheten for en egen godkjenningsordning for amatørbygde kjøretøy i Norge. Bakgrunnen for møtet er den politiske prosessen NMCU og AMCAR har drevet, etter revitaliseringen av NFSOK i 2009, for å få til en slik ordning. 

Arbeidet har resultert i at alle partier på Stortinget støtter at man kan ha en slik ordning i Norge, på lik linje med land som Sverige og England. Derfor gav Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa i juni i 2010 marsjordre til Samferdselsdepartementet for å starte en utredning med sikte på å skape en slik amatørbyggeordning. Departementet på sin side gikk videre til Vegdirektoratet med saken.

Og i mai 2011 møttes altså de impliserte parter for å sette fart på utredningen. Det er mye arbeid som gjenstår ennå, og det vil ta tid før det faktiske amatørbyggeregelverket kan fremlegges for godkjenning. Men partene i møtet hos Vegdirektoratet var alle enige om at vi er på vei mot et amatørbyggeregelverk i Norge! 

Alle partene hadde en relativt lik definisjon på hva et amatørbygget kjøretøy er og skal være. Og alle kunne enes om at dersom de svenske og engelske regelverkene av EU var ansett som gode nok til å ivareta trafikksikkerhet og miljø, så skal et liknende regelverk være godt nok for Norge også. Det vil derfor være taktisk klokt å legge et norsk regelverk så nært opp til de nevnte lands regelverk som praktisk mulig, med tanke på at både Sverige og England har fått sine amatørbyggeregelverk godkjent under artikkel 24 i den nye europeiske kjøretøyforskriften for bil, som skal innføres i Norge i nær fremtid. En tilsvarende EU-forskrift for motorsykkel er som kjent under utarbeidelse.

Så veldig mye teknisk ble ikke diskutert på møtet. Det overlates til arbeidsgruppen i Vegdirektoratet, der NFSOK, SFOOR og Vegdirektoratet er representert. Møte var mer opptatt av den generelle filosofien og retningslinjer i forhold til både egne kjøretøyforskrifter og kommende direktiver fra EU. Av prinsipielle saker ble det diskutert hvorvidt ordningen kommer til å inneholde en personlig og total antallsbegrensning på registrerte objekter i løpet av ett år. Dernest også eventuelle bruksbegrensninger som for eksemel kun privat bruk og eventuelt leilighetsvis, slik man ser i Sverige, og lik de bruksbegrensninger vi i dag har på motorhistoriske og spesielle kjøretøyer i Norge.

 

Partene skiltes med konkrete gjøremål før neste møte. NMCU og AMCAR skal hver på sin side komme med innspill på minimumskrav til tekniske forskrifter et amatørbygd kjøretøy må oppfylle. Dette arbeidet delegeres til NFSOK, som sitter med ekspertkompetanse. Så vil innspillene bli tatt med inn i arbeidsgruppen, der NFSOK blir det organ som representerer byggerne i prosessen.

 

AMCAR og NMCU varslet nemlig at de som organisasjoner anså sin del av arbeidet som avsluttet. De pekte på at NFSOK er det organet man ønsker skal forvalte et slikt amatørbyggeregelverk på vegne av brukerne. Vegdirektoratet tok organisasjonenes ønske til etterretning og varsler at NFSOK heretter vil være det organet de vil forholde seg til i arbeidet for å få på plass et amatørbyggeregelverk i Norge.

 

Finn ut mer om NFSOK på www.nfsok.no. AMCAR og NMCU anser at den videre utviklingen er i de beste hender hos NFSOK, og ber alle miljøer som har noe på hjertet i amatørbyggesaken henvende seg til NFSOK.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.