Protestene mot periodiske tekniske inspeksjoner vokser

Som NMCU har meldt om tidligere forbereder EU-kommisjonen et forslag til harmonisering av periodiske tekniske inspeksjoner (PTI) i hele Europa. Land som Norge, som ikke har PTI for motorsykler, blir tvunget til å innføre slik kontroll. I land der motorsykler allerede kontrolleres vil testene trolig bli strengere, og dermed dyrere.

Sikkerhetsgevinstene ved PTI er imidlertid svært tvilsomme. En uavhengig norsk studie (Christensen & Elvik 2007) viste riktig nok at periodisk inspeksjon av biler faktisk resulterte i tekniske forbedringer, men at den forventede trafikksikkerhetseffekten uteble! Og fordi motorsyklister tradisjonelt har et stort fokus på teknisk vedlikehold kan sikkerhetsgevinstene forventes å være enda mindre for motorsykler enn for biler.

Bestandsutviklingen og utviklingen i antall drepte på MC i noen europeiske land

Land som er merket med grønt har ikke PTI for motorsykler. Tabellen viser at i Storbritannia gikk antall omkomne på MC ned med 23%, mens antall motorsykler på britiske veier økte med 42%. Tallene for Nederland er identiske: 24% reduksjon av antall drepte og en økning i antall motorsykler med 41%. I motsetning til i Storbritannia, har Nederland ikke PTI for motorsykler. En tilsvarende sammenligning kan også gjøres mellom Tyskland og Norge. Begge land har hatt en nedgang i drepte på MC på omkring 32%. I Norge økte imidlertid antall motorsykler med 59%, mens økningen i Tyskland bare var på 7%. Tyskland har en langvarig tradisjon for inngående testing av motorsykler (TÜV) mens Norge fortsatt ikke har PTI for motorsykkel.

Tallene er en klar indikasjon på at det er liten sammenheng mellom PTI og ulykkesutviklingen på motorsykkel, og bekrefter det vi allerede vet fra store undersøkelser som for eksempel MAIDS, nemlig at tekniske feil på motorsykkelen er ulykkesårsak i mindre enn 1% av ulykkene. Det tyske forsikringsselskapet DEKRA, som er en av de ledende testorganisasjonen i Tyskland, forteller at feil dekktrykk kan føre til motorsykkelulykker. DEKRA bruker dette som argument for PTI. Nå er det vel imidlertid slik at dekktrykk bør kontrolleres annenhver uke - ikke annethvert år!

Ifølge EU-kommisjonen er det over 30 millioner tohjulinger i Europa. Forutsetter vi en gjennomsnittlig pris på 50 euro per inspeksjon, ville motorsyklistene ende opp med å betale 1.6 milliarder euro hvert år dersom PTI ble innført for MC. Dette kan være den viktigste grunnen til at testorganisasjoner som DEKRA, TÜV og Cita iherdig støtter forslaget om PTI for motorsykler som et viktig sikkerhetstiltak. Både NMCU og FEMA mener at om man annethvert år skulle ta 1,6 milliarder euro ut av motorsyklistenes lommer, burde denne enorme summen i stedet brukes til tiltak som vi vet vil fungere, for eksempel god opplæring eller motorsykkelvennlige rekkverk.

De trafikale, geografiske og klimatiske forskjellene mellom europeiske land gir ikke grunnlag for gjennomføring av tyske teststandarder i hele Europa. FEMA har derfor bedt Kommisjonen om å droppe ideen om harmonisering av PTI og overlate avgjørelsen om PTI til medlemslandene i det Europeiske Økonomiske Fellesskapet (EØF = EU og EFTA).


FEMA har opprettet en Facebook side for å synliggjøre protester mot innføring av PTI for motorsykler i Europa. NMCU oppfordrer alle norske motorsyklister som er mot PTI til å legge igjen en kommentar på denne Facebook siden.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.