Reaksjoner på TV2 innslag

Flere motorsyklister har henvendt seg til NMCU etter et innslag på TV2 i romjula om resultatene fra en analyse av dødsulykker på MC i tidsrommet 2005-2009. Motorsyklistene mener at innslaget gir et feilaktig bilde av norske motorsyklister som en inkompetent trafikantgruppe med tildels ekstrem atferd.

Her kan du se TV2 innslaget

NMCU ble også intervjuet i forbindelse med saken, men dette intervjuet ble utelatt fra innslaget. Siden NMCU jo faktisk var med i analysegruppa, og derfor også var med på å skrive rapporten fra undersøkelsen, finner vi det på sin plass å minne om konklusjonene i rapporten fra analysen. Under bringer vi side 20 i rapporten, ordrett:

Konklusjoner:

Antallet dødsulykker med motorsykkel er de seneste årene svakt redusert. Siden antallet motorsykler har økt i samme periode (fra 103 028 registrerte lette og tunge motorsykler i 2005 til 132 888 i 2009) er risikoen redusert. Det betyr ikke at arbeidet med tiltak mot ulykkene skal reduseres. Men med færre ulykker kreves det mer kunnskap om ulykkene for å kunne foreslå tiltak som kan forventes å ha en effekt.

Så langt i arbeidet mener arbeidsgruppen at resultatene forteller at det er god grunn til å fortsette med mye av det vi allerede gjør for bedre trafikksikkerhet på motorsykkel. Tiltak som målrettede trafikkontroller, SE OSS kampanjer, god føreropplæring, frivillig etterutdanning, skjema for å melde inn vegfeller og ”Full Kontroll" bøkene er antagelig en del av årsaken til at Norge allerede i 2006, på European Transport Safety Council sin statistikk, var et av de sikreste landene i Europa å kjøre motorsykkel i.

Kunnskapen fra analysearbeidet viser at tiltak for å redusere de 42 % av ulykkene hvor MC-føreren anses og ha holdt seg innenfor gjeldende regelverk, må rettes mot bilføreres oppmerksomhet i forhold til motorsykkelen og videreutvikling av MC-førernes kompetanse. Med tanke på at vegmiljøet var årsak til at skade omfanget ble større i 22 % av dødsulykkene er det også viktig å gjennomføre planlagte tiltak nedfelt i håndbok 245 MC-sikkerhet, som underskinner på rekkverk og andre anbefalte tiltak for å legge de fysiske forholdene bedre til rette for sikker ferdsel på motorsykkel.

Kjøring i ruspåvirket tilstand og kjøring uten førerkort utgjør hver for seg ca. 20 % av dødsulykkene. De som kjører ruset kjører også ofte uten førerkort, og utgjør en stor andel av de ulykkene hvor ekstremadferd var utløsende faktor for ulykken. Ekstremadferd utgjør hele 33 % av ulykkene. 80 % av førerne i disse ulykkene var registrert med anmeldelse til Politiet for vinningskriminalitet, narkotika vold, skadeverk, trafikkovertredelser eller annet. I de fleste tilfellene var det registrert mange anmeldelser pr. person. Arbeidsgruppa mener at dette er viktig kunnskap som gjør at mange av tiltakene som gjøres i dag, som føreropplæring, kampanjearbeid og lignende, sannsynligvis ikke vil virke på den store gruppa som omkom på grunn av ekstremadferd. Politiets arbeid med kontrolltiltak vil øke oppdagelsesrisikoen, men med et allerede belastet rulleblad kan oppdagelsesrisikoen ha en vesentlig mindre preventiv virkning. Denne kunnskapen bør motivere for å utvikle tiltak som kan virke på denne gruppen, i et samarbeid mellom flere etater, for eksempel Politiet, helsevesenet og Statens vegvesen.

Mulige tiltak

• Videreutvikle føreropplæring på motorsykkel med fokus på strategisk tenking

 Styrke etterutdanningstilbud som etterutdanningskurs og tiltak av typen Full Kontroll/Godt Tenkt

 Bevisstgjøre bilførere på motorsykkelen i trafikkmiljøet gjennom opplæring og kampanjer

 Bevisstgjøre motorsykkeleiere om risikoen ved å låne bort kjøretøyet, og behovet for å sikre motorsykkelen mot tyveri

 Stanse ekstrematferd gjennom kontrolltiltak og sanksjoner rettet direkte mot   målgruppen

 Gjennom MC-kollektivet kanalisere ulovlig risikoadferd på veg til lovlige arenaer som motorsportsanlegg

 Kontroll og overvåking av risikosøkende ungdom og personer med kriminell adferd

 Styrket ruskontroll med innføring av faste grenseverdier og nye kontrollmetoder

 Erstatte rekkverk med tilgivende sideterreng

 Gjennomføre planlagte tiltak som underskinner på rekkverk og andre anbefalte tiltak i håndbok 245 MC-sikkerhet, utforming og drift av veg- og trafikksystemer.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.