Riksrevisjonen med kraftig kritikk av vegvedlikeholdet

Stortinget har økt bevillingene til veivedlikehold med mange milliarder de siste årene, men NMCU har ikke registrert at vedlikeholdet har blitt bedre. Snarere tvert i mot. Det har gjort at vi flere ganger har stilt spørsmålstegn ved om konkurranseutsettingen av drift og vedlikehold av vegnettet var særlig smart.

 

Ved omorganiseringen av Statens vegvesen i 2003 ble konkurranseutsetting av drift- og vedlikeholdsoppgaver nettopp trukket fram som et sentralt virkemiddel for å oppnå størst mulig effektivitet. Nå viser rapporten fra Riksrevisjonen at konkurransen i entreprenørmarkedet har vært svak. Det kan være en av forklaringene på at funksjonskontraktene har blitt mer enn 40% dyrere de siste årene. Det ser altså ut til at vi ikke får det vi betaler for.

 

 

En konklusjon vi kan trekke av Riksrevisjonens rapport er at den "vegvokterfunksjonen" NMCU ved flere anledninger har etterlyst fullstendig har manglet. Det er med andre ord ingen som har ført fysisk kontroll med at innholdet i funksjonskontraktene har blitt oppfylt. Et uavhengig veiltilsyn ville på et tidlig tidspunkt kunne ha avdekket de manglene Riksrevisjonen påker. Derfor er det viktg at trafikantorganisasjonenes krav om innføring av et slikt uavhengig veitilsyn blir hørt.

 

 

Les hva NMCU har sagt om uavhengig veitilsyn her

 

 

Les hva MC24 skriver om saken


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.