Årsmøtet valgte Hans Vestre til ny leder

NMCUs årsmøte ble i år avholdt i klubbhuset til Bodø Motorcykkel Klubb. Akkurat dette klubbhuset har jo en litt spennende historie i og med at hele huset ble flyttet på trailer fra den ene siden av Bodø til den andre! På den nye tomta på Bratten, litt nordvest for byen, har Bodø MC nå fått et av Norges fineste klubbhus, med stort verksted i underetasjen og en fantastisk utsikt. 

Årsmøtet startet med ett minutts stillhet for å minnes de mange som har omkommet i MC-ulykker i år.

Sentralstyrets årsberetning fortalte om stor aktivitet i forrige driftsperiode. Beretningen kunne igjen melde om en liten økning i antall medlemmer. Noen mente det var lite ambisiøst av årsmøtet å klappe for en økning på et par hundre medlemmer. Karin Ljunggren fra Nordland kom da med den åpenbare løsningen: Om hvert medlem verver ett nytt medlem så er vi mer enn 20.000 medlemmer i løpet av et år!

Kasserer Erlend Furuseth la fram et regnskap som viste et overskudd på 280.000 kroner, som først og fremst kom av ubenyttede lønnsmidler. 

Etter fem år med demokratimodellen, ett medlem - én stemme og flytting av årsmøtet mellom de fem regionene i Norge, kunne man oppsummere at den nye modellen ikke hadde ført til større frammøte på årsmøtene. Sentralstyret ba derfor om mandat til å evaluere den nåværende demokratimodellen i NMCU og starte en diskusjon i MC-bladet om eventuelle alternativer. Årsmøtet ga sentralstyret dette mandatet. 

Den viktigste saken på dette årsmøtet var nok imidlertid forslaget om å utvikle MC-bladet til å bli et fullverdig MC-magasin med 90-100 sider og 8 utgivelser per år. Sentralstyret mente et slikt proft MC-magasin kunne være den medlemsfordelen som gjorde at NMCU fikk mange tusen nye medlemmer. Etter mange timers debatt fikk sentralstyret til slutt mandat fra årsmøtet til å sluttføre forhandlingene med redaksjonen i MC24 og forlaget Hjemmet Mortensen. 2/3 stemte for forslaget, mens 1/3 var redd for at vi "solgte sjela vår" og ville beholde MC-bladet som et rent medlemsblad, slik det er i dag.  Årsmøtets avgjørelse er basert på følgende forutsetninger: For at NMCUs 10.300 hovedmedlemmer skal kunne motta 8 nummer årlig av det nye MC-magasinet må NMCU betale utgiver Hjemmet Mortensen en årlig sum på 1,26 millioner kroner.

Produksjons- og distribusjonskostnadene for dagens MC-blad og ubrukte lønnsmidler dekker inn omlag 600.000 kroner av dette beløpet. Resten må tas inn gjennom en heving av kontingenten. Det betyr at neste årsmøte er bundet til en kontingentheving på 50 kroner og endring av Vedtektenes § 7, pkt 1 dersom avtale inngås. Den redaksjonelle linjen for det nye magasinet skal i større grad enn de eksisterende, norske MC-magasinene bringe redaksjonelt stoff som omhandler treff, tur, klubb og MC-politikk. NMCU skal også ha en egen seksjon til internt organisasjonsstoff i det nye bladet. NMCU skal ikke sitte i redaksjonen, men det skal være toveis, formelle kanaler mellom redaksjonen og NMCU. Det skal også være en åpen kanal fra NMCUs medlemmer til redaksjonen. Det er en absolutt forutsetning at dagens MC24 utgjør kjernen i redaksjonen for det nye magasinet.

Gro Uldal fra Road Runners MC holdt en glimrende presentasjon av neste års Norgestreff i Evje i Aust-Agder. Med så flott treffanlegg og så entusiastiske og proffe arrangører må dette treffet bli bra! For 2010 var det imidlertid ikke komme søkere, så sentralstyret fikk i mandat å prøve å finne en arrangør.  Ellers vedtok årsmøtet en Virksomhetsplan med stort fokus på Stortingsvalget høsten 2009. Valgkomiteens forslag til nytt styre ble vedtatt uten motkandidater. Den meget erfarne Hans Vestre ble dermed ny leder for NMCU.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.