Sterk resolusjon om vegvedlikehold

NMCUs årsmøte i Stjørdal i helgen vedtok en sterk resolusjon som krever at Statens vegvesen tar grep som kvalitetssikrer det arbeidet entreprenører i drifts- og vedlikeholdskontrakter utfører for etaten, slik at vi unngår farlige situasjoner ute på vegnettet:

Årsmøtet i Norsk Motorcykkel Union (NMCU) ser med stigende bekymring på at farlige forhold i det fysiske vegmiljøet oppstår fordi Statens vegvesen ikke har kontroll med kvaliteten på det arbeidet entreprenører i drifts- og vedlikeholdskontrakter utfører. Dette gjelder særlig arbeider som etterlater uvarslet grus i vegbanen og feil utførte dekkearbeider som fører til farlig lav friksjon.

Det har i år vært uvanlig mange veifellemeldinger om grus i vegbanen som følge av utlegging av ny kantmasse. Problemet kan se ut til å oppstå fordi entreprenørene ikke alltid forholder seg til Statens vegvesens retningslinjer for hvordan slike arbeider skal utføres, og bruker uegnet masse, unnlater å komprimere ny kantmasse, unnlater å feie og unnlater å varsle gjennom korrekt skilting.

Det har også oppstått farlige situasjoner som følge av dekkereparasjoner som etterlater grus i vegbanen. Det kan se ut til at problemet først og fremst skyldes at de nye rutinene for skilting og opprydning etter slike arbeider ikke er kommunisert til de som har ansvaret ute på arbeidsstedene.

Uforutsigbare kjøreforhold som plutselig fører til at motorsykler mister veigrepet er årsak til mange alvorlige ulykker. Det er Statens vegvesen i de ulike fylkene som har ansvar for oppfølgingen av drifts- og vedlikeholdskontraktene og årsmøtet i NMCU krever at vegvesenet umiddelbart tar nødvendige grep for å følge opp kontraktene slik at det ikke oppstår farlige avvik som fører til alvorlige ulykker med motorsykkel og moped.”


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.