STORTINGSVALGET: Hva mener partiene om ny beregningsmodell for engangsavgift på MC?

Når EU innfører ny typegodkjenningsforordning, antagelig i 2016, vil det bli stilt krav til  motorsykkelprodusentene om å oppgi tall for CO2 utslipp som er direkte sammenliknbare med tilsvarende for personbil. For å reflektere at motorsykkel kan være et mindre miljøbelastende kjøretøy enn personbil ønsker NMCU at man fra 2016 beregner engangsavgift for motorsykkel etter nøyaktig samme beregningsmodell  som for bensindrevet personbil. Er ditt parti enig med NMCU i at beregningsmodellen for engangsavgift på motorsykkel bør endres slik at den blir lik den for bensindrevet personbil? 

Sosialistisk Venstreparti: Ja, det er SV enig i, og har tatt opp flere ganger, men har ikke så langt fått gjennomslag. Men vi er fornøyd med at Norge er best på elbil pga et villet politikk for bedre miljø i byområdene. Så nå er det MC sin tur, og gjerne før 2016. 

Fremskrittspartiet: Ja, og vi har ved flere anledninger brukt eksemplet på hva dette ville gjort konkret, med prisen på en FJR 1300. I gjeldende NTP skrev FrP: «FrP mener at det også økonomisk må stimuleres til bruk av miljøvennlige og lite plasskrevende kjøretøyer. Engangsavgiftene følger imidlertid fortsatt de tradisjonelle avgiftsgruppene som ikke er fastsatt ut fra miljøhensyn, hvilket pr. definisjon må innebære at avgiftsbelastningen blir ulik, selv om miljøbelastningen er lik. FrP mener lik miljøbelastning for motorvogner og motorsykler til persontransport må gi lik avgift, og at dette må følges opp i forbindelse med statsbudsjettet og avgiftspolitikken.» 

Høyre: Nei. Biler og motorsykler er ikke sammenlignbare når det gjelder effekt, vekt og utslipp Det er derfor ikke aktuelt å koble enkeltkomponenter mellom de to avgiftssystemene. 

Arbeiderpartiet: For motorsykler og snøscootere gjelder egne avgiftsstrukturer og avgiftssatser. Dette skyldes at egenskapene ved kjøretøyene er svært ulike de andre kategoriene. Motorsykler har betydelig lavere gjennomsnittlig vekt, effekt og slagvolum enn personbiler. Dette indikerer at avgiftsstrukturen og avgiftssatsene som er tilpasset for personbiler ikke passer like godt for motorsykler. Arbeiderpartiet vil på denne bakgrunn ikke gå inn på en endring av engangsavgift på motorsykkel. 

Venstre: Venstre ønsker et avgiftssystem der de som forurenser mest betaler mest, og engangsavgiften må gjenspeile dette. 

Senterpartiet: Dette må vi komme tilbake til under forhandlingene om en eventuell innføring av EUs typegodkjenningsforordning. 

Kristelig folkeparti: Ikke konkludert. 

Rødt: Dette er et spørsmål Rødt foreløpig ikke har tatt stilling til. 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.