STORTINGSVALGET: Hva mener partiene om PKK?

I forslag til ny forordning om harmonisert periodisk kjøretøykontroll ønsker EU-kommisjonen å også inkludere MC og moped. All uavhengig forskning, også i Norge, viser imidlertid at teknisk svikt er en helt ubetydelig årsak til ulykker med motorsykkel. NMCU og de andre europeiske MC-organisasjonene hevder at Kommisjonens forslag fullstendig mangler proporsjonalitet og mener derfor at MC og moped bør tas ut av forslaget. Dette synet har fått bred støtte av medlemsstatene i Ministerrådet. Også samferdselsminister Marit Arnstad har i skriftlig kommunikasjon med EU gitt uttrykk for at kostnadene ved å innføre periodisk kjøretøykontroll for MC og moped i Norge ikke på noen måte ville stå i forhold til forventede trafikksikkerhetseffekter. Er ditt parti enig med NMCU i at MC og moped bør unntas fra periodisk kjøretøykontroll? 

Sosialistisk Venstreparti: Ja. SV støtter helt og fullt opp om ikke å innføre periodisk kontroll for MC og moped. SV er dessuten mot den EØS-avtalen som gjør at disse EU-tilpasningsforslaga dukker opp. SV vil at det norsk folk skal styre landet sjøl 

Fremskrittspartiet: Ja. Det kan ikke ses dokumentert at dette er et tiltak som vil øke trafikksikkerheten, og kostnader synes ikke på noen måte å stå i forhold til den (manglende) dokumenterte nytten av dette. FrP tar avstand fra økt byråkrati og ytterligere unødvendige kostnader for veibrukerne i Norge.

Høyre: Ja. Høyre er fornøyd med reglene for periodisk kjøretøykontroll slik disse er i dag, og ser ikke behovet for å stramme dette ytterligere. Samtidig må vi ta stilling til et slikt forslag om det mot formodning skulle bli vedtatt i EU.

Arbeiderpartiet: Ja, vi er åpne for å unnta MC og moped

Venstre: Ja. Venstre er enig i at dette høres ut som en tungvint og byråkratisk ordning og støtter at det arbeides for å endre denne forordningen. 

Senterpartiet: Ja, Senterpartiet mener vi bør gjøre det mulig å unnta moped og MC i fra periodisk kjøretøykontroll. 

Kristelig folkeparti: Ja, vi har også tidligere tatt til orde for at MC og moped bør unntas fra denne kontrollen. Vi støtter NMCU i denne saken.

Rødt: Nei. Motorsyklister og moped- eller scooterkjørere er den aller mest utsatte gruppen i trafikken. Dette gjelder særlig unge førere. Risikoen for defekter øker med kjøretøyets alder, og Rødt finner det derfor rimelig at det også gjennomføres periodisk kjøretøykontroll for MC og moped.   


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.