STORTINGSVALGET: Hva sier partiene til NMCUs forslag om fylkesvise Veipatruljer?

NMCU mener at det er for dårlig kontroll med den sikkerhetsmessige tilstanden på riks- og fylkesvegnettet. Dessuten er det uklart om det er Statens vegvesen eller entreprenører i drfit- og vedlikeholdskontrakter som har ansvaret når det oppstår uvarslede, farlige forhold på veien. NMCU foreslår derfor at det innføres fylkesvise veipatruljer som skal inspisere det statlige og fylkeskommunale veinettet, alle virkedager, gjennom hele året. Veipatruljen bør bestå av én eller to personer fra Statens vegvesen med god kjennskap til drift og vedlikehold. Veipatruljen skal både kunne utløse handling fra entreprenør eller vegholder og i tillegg ha med utstyr som gjør det mulig å utføre egen akutt innsats. Gjennom slike veipatruljer vil Statens vegvesen samtidig kunne ha god oversikt over om entreprenører i drifts og vedlikeholdskontrakter oppfyller sine kontraktsmessige forpliktelser. Er ditt parti enig med NMCU i at det bør opprettes fylkesvise Veipatruljer? 

Sosialistisk Venstreparti: Ja, dette har SV også drøfta med NMCU, og gjort forsøk på å få til, men foreløpig ikke vunnet fram. Det anbudssystemet vi har i dag, og som ble innført av Bondevik 2 (Høyre, KrF og Venstre) i 2003, er ansvarspulveriserende og mye dyrere enn da Vegvesenet gjorde dette sjøl. Dette har Riksrevisjonen påpekt, og det har også vært et tema i Kontroll- og konstitusjonskomiteen. Et godt veivedlikehold er bokstavlig talt livsviktig for MC-førere! 

Fremskrittspartiet: FrP ser ingenting i veien for at det som en del av vedlikeholdsprogrammet opprettes en kontroll- og akuttfunksjon med den hensikten som her beskrives. Vi har ikke tatt konkret stilling til dette som forslag (med de premisser og organisering som her skisseres), men viser til at den økonomiske satsingen på drift og vedlikehold av veinettet i FrPs budsjettforslag ligger langt over dagens nivå. FrP ønsker i å gjøre om Statens vegvesen til et statlig foretak som kontrolleres av et Samferdselstilsyn hvor avdelingen «Veitilsynet» inngår.  FrP peker på at akkurat som biler må ha en periodisk kontroll, trenger veinettet også en periodisk og systematisk kontroll/godkjenning. Dessverre er ikke veieier like flink til å ta vare på sitt, som den jevne MC-eier. SVVs beregninger viser at det med dagens nivå på veibevilgninger vil ta 50-70 år å oppnå god standard på hele veinettet. FrP har som målsetting å omplassere noe mer av vår finansformue i utlandet til realverdier som effektive, sikre og miljøvennlige veier i Norge. Dette kan ta inn vedlikeholdsetterslepet på veinettet på godt under halve tiden.

Høyre: Både og. Høyre mener at det bør opprettes et uavhengig veitilsyn som skal føre tilsyn med veinettet i hele landet. Dette arbeidet bør baseres på klare krav til hva som er ”god vei”, og kriterier som definerer dette.

Arbeiderpartiet: Vi har ikke tatt stilling til spørsmålet enda. Vi vil legge vekt på Statens vegvesen sitt syn i saken, men vil også høre på andre relevante instanser og miljøer, som for eksempel NMCU. Avgjørende vil være hvordan vi best og mest effektivt kan utføre kontroll med tilstanden på vegnettet.

Venstre: Venstre vil styrke vedlikeholdet av riks- og fylkesvegnettet, men har ikke tatt stilling til om veipatruljer er en del av løsningen.

Senterpartiet: Utgangspunktet vårt er at vi skal bruke tilgjengelige ressurser på å drifte og vedlikeholde veiene våre, fremfor å bruke store ressurser på kontroll og tilsyn. Vi må her se på hvordan vi på best mulig måte sikrer et effektivt tilsyn av veiene våre.

Kristelig folkeparti: For å styrke trafikksikkerhetsarbeidet og redusere antall trafikkulykker vil Kristelig Folkeparti opprette et uavhengig veitilsyn. Tilsynet skal ha ansvaret for tilsyn med både veier og kjøretøy.

Rødt: Ja

Riksrevisjonens rapport om drift og vedlikehold av vegnettet (Sammendrag/2009)

Dovre Groups evaluering av konkurranseutsetting av drift og vedlikehold av vegnettet (Sammendrag/2010)


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.