STORTINGSVALGET: Partienes mening om MC og moped i bytransport

Det finnes i dag mer enn 320 000 registrerte motorsykler og mopeder i Norge. Motoriserte tohjulinger er mindre miljøbelastende enn personbiler og kan på grunn av sin fysiske størrelse være en del av løsningen på framkommelighetsproblemene i byene. Med stadig lengre sesong og stadig bedre utstyr er motoriserte tohjulinger et reelt alternativ til personbil i bytransport på strekninger som er for lange til sykkel eller gange og der kollektivtilbudet er dårlig. For å stimulere til overgang fra personbil til motorisert tohjuling på arbeidsreiser ut og inn til byene mener NMCU at MC og moped fortsatt må ha fri passering i bomringer og fortsatt lov til å bruke kollektivfeltet. MC og moped må også få unntak fra køprising og det trengs noen flere MC-parkeringsplasser. For å reflektere det faktum at MC og moped er mindre miljøbelastende enn personbil bør det innføres en CO2 komponent i beregning av engangsavift på samme måte som for personbil. Er ditt parti enig med NMCU i at de nevnte tiltakene bør opprettholdes/innføres for å stimulere til overgang fra personbil til motoriserte tohjulinger i bytransport? 

Sosialistisk Venstreparti: Ja, det er SV enig i, og har tatt opp flere ganger, men har ikke så langt fått gjennomslag. Men vi er fornøyd med at Norge er best på elbil pga et villet politikk for bedre miljø i byområdene. Så nå er det MC sin tur, og gjerne før 2016. 

Fremskrittspartiet: Ja. FrP tok også inn følgende i gjeldende NTP: «FrP mener at det i enda større grad bør legges til rette for bruk av tohjulinger, særlig i byrommene der trengsel er et stort problem. Hovedstaden har i flere år arbeidet for slik tilrettelegging, og Samferdselsdepartementet og Veidirektoratet har i de fleste sammenhenger lagt til rette for en positiv bruk av moped. Det er viktig at dette arbeidet fortsetter, både fra sentrale og lokale myndigheters side, og at politikk for motorsykler og mopeder blir integrerte deler av samferdsels- og miljøpolitikken. FrP mener at det er særlig viktig å tilrettelegge når det gjelder: Fortsatt lovlig bruk av kollektivfelt for MC, fortsatt fri bompassering (selv om teknologien nå muliggjør registrering), fortsatt egne parkeringsplasser, og gjensidig tillatelse på elbilplasser, fortsatt tillatt "lane-splitting" (kjøre mellom kjørefelt hvor trafikken går i lav fart eller står). Det er viktig å tenke på motorsyklistene når det gjelder veiforhold, fordi veiforhold/veidekker som er ubehagelige for bilisten kan representere en livsfare for MC-fører og passasjer.» Det bør være av interesse også for NMCUs medlemmer at FrP i innstillingen til NTP fremmet følgende forslag (som dessverre ikke fikk flertall): "Stortinget ber Regjeringen i løpet av 2010 legge frem egen sak om motorsyklenes rolle i norsk samferdsel."

Høyre: Ja, Høyre er veldig positive til motoriserte tohjulinger som alternativ til biler, både fordi disse forurenser mindre og fordi disse tar mindre plass (det blir kortere kø). Høyre støtter derfor fortsatt at disse skal ha fri passering i bomringene og derfor ikke måtte betale for eventuell rushpris og få kjøre i kollektivfelt. 

Arbeiderpartiet: Vi ser fordeler ved at flere benytter MC og moped fremfor bil. Det samme gjelder elbil fremfor bensin- eller dieseldrevet bil. Men det viktigste er å sikre kollektivtrafikken gode vilkår, samt at vi vil prioritere tiltak for sykkel og gange. Hvilke tiltak vi fremover vil gå inn for/videreføre når det gjelder MC og moped vil bli vurdert opp mot bl.a. behovene for kollektivtrafikken.

Venstre: Det kan være hensiktsmessig å opprettholde flere av tiltakene, men fremkommelighet for kollektivtransporten må ha førsteprioritet.

Senterpartiet: Senterpartiet ser miljøgevinsten i at flere benytter MC og moped fremfor bil. Samtidig er vi opptatt av at flere skal benytte kollektivtrafikk, gang og sykkel for å løse trafikkveksten i byene. Dette må være styrende for hvilke tiltak som settes inn i bytransporten.

Kristelig folkeparti: Vi ser behovet, men vi vil vurdere dette ut fra hva som er mest hensiktsmessig.

Rødt: Rødt foreslår ikke å endre motoriserte tohjulingers mulighet til fri passering i bomringer og lov til å bruke kollektivfeltet. Om de skal få unntak for køprising har vi ikke tatt stilling til. Rødt jobber for å gjøre byene mer miljøvennlige og fremkommelige ved å satse på sykkel, buss, trikk og bane fremfor privatbilisme. Sammenhengende sykkelveinett i byer og tettsteder, ordninger med sykler til fri eller billig bruk ved holdeplasser og stasjoner, og gratis kollektivtrafikk i de store byene kombinert med restriksjoner på biltrafikken er tiltak som legger til rette for miljøvennlig og enkel transport, og som i et klimaperspektiv være et langt bedre alternativ enn å stimulere til overgang fra personbil til motoriserte tohjulinger.  


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.