Svakheter ved vegvesenets oppfølging av driftskontrakter

- Manglende oversikt over kvaliteten på entreprenørenes arbeid kan utgjøre en sikkerhetsrisiko for trafikantene, sier direktør i Vegtilsynet, Trude Tronerud Andersen, i en pressemelding. Dermed bekrefter Vegtilsynet det NMCU har hevdet lenge, nemlig at vegvesenet ikke har full kontroll på sikkerhetssitasjonen ute på vegnettet og at det kan føre til uforutsigbare kjøreforhold. NMCUs forslag til forbedring er at Statens vegvesen innfører fylkesvise Vegpatruljer.

Statens vegvesen som byggherre har ansvaret for drift og vedlikehold av vegnettet, men selve arbeidet blir utført av entreprenører etter anbudskonkurranser. Systemet for oppfølging av driftskontrakter er utarbeidet for å sikre at tilstanden på vegen er av god kvalitet. Systemet er tredelt. Statens vegvesen skal for det første utarbeide egne planer for oppfølging og kontroll. For det andre skal Statens vegvesen kontrollere entreprenøren sine planer og kvalitetssystem, og for det tredje skal Statens vegvesen kontrollere entreprenørens arbeid og tilstand på vegen gjennom stikkprøve-kontroller og rapporter fra entreprenøren.

I tilsynssaken ble det funnet fire avvik og gjort sju observasjoner som viste mangelfull oppfølging av krav. Tilsynsfunnene viser svakheter i alle deler av systemet for oppfølging av driftskontrakter. Spesielt alvorlig mener Vegtilsynet det er at Statens vegvesen ikke i tilstrekkelig grad mottar, og etterspør, dokumentert oversikt over tilstanden på vegen fra entreprenøren. Entreprenøren er forpliktet til å loggføre tilstanden på vegen, hvilke tiltak som er utført og hvordan avvik skal fjernes. At slike oversikter blir utarbeidet er byggherrens ansvar.

Vegtilsynet har sett at forholdet mellom byggherre og entreprenør i de undersøkte kontraktene for stor grad er basert på tillit. Manglende dokumentert oversikt over entreprenøren sitt arbeid, og stikkprøver gjennomført hovedsakelig på dagtid, gjør at byggherren ikke i tilstrekkelig grad kan kontrollere kvaliteten på arbeidet som blir utført.

Vegtilsynet mener det også er alvorlig at det er funnet mangler i vinterplaner for driftskontraktene. En vinterplan inneholder blant annet oversikt over prioriterte strekninger og spesielle forhold, samt beredskapsrutiner og bemanningsplaner. Vegtilsynet gir fire tilrådinger til Statens vegvesen, Region vest i tilsynsrapporten. Tilsynspart skal komme med tilbakemelding på hvordan de vil håndtere tilrådingene, sammen med en tidsplan for gjennomføring av eventuelle tiltak.  

- Vegtilsynet er bekymret for konsekvensene av tilsynsfunnene, dersom de viser seg å være representative for oppfølging av driftskontrakter på riksvegnettet, sier Tronerud Andersen, og legger til at Vegtilsynet vil følge opp med tilsvarende tilsyn i andre regioner.

Her kan du lese hele rapporten fra Vegtilsynet.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.