Tapte i tingretten

Eva Paulsen har gjennom sin modige opptreden frontet en sak som på litt sikt vil komme alle motorsyklister til godeEva Paulsen har gjennom sin modige opptreden frontet en sak som på litt sikt vil komme alle motorsyklister til godeI juni 2008 gikk motorsyklist Cato Paulsen overende på grunn av grus fra en veireparasjon i Gjerdrum i Akershus. Cato Paulsen skled over i motgående kjørefelt, traff en lastebil og ble drept. Det uferdige reparasjonsstedet var ikke merket eller varslet og de etterlatte gikk derfor til oppreisningssak mot Akershus fylkeskommune og Mesta Drift AS. Det er Fylkeskommunen som eier den aktuelle veien, men det er Statens vegvesen som har drift- og vedlikeholdsansvaret. Etter 2003 ble dette ansvaret konkurranseutsatt i drift og vedlikeholdskontrakter med kommersielle aktører. Entreprenøren som var ansvarlig for dette arbeidsstedet i 2008 var Mesta Drift AS.

Nå foreligger dom i saken, og den slår fast at Eva Paulsen og hennes barn har tapt oppreisningssaken mot Akershus fylkeskommune og Mesta Drift AS. Nedre Romerike tingrett kom fram til at det ikke forelå grov uaktsomhet etter skadeserstatningsloven § 3-5. Sagt på en annen måte betyr det at retten mener at fylkeskommunen og Mesta, som organisasjoner, ikke har brutt forskrifter, retningslinjer eller kontrakter som gjaldt på ulykkestidspunktet, og derfor ikke kan dømmes til å betale oppreisning for å ha forvoldt en annens død. 

En rapport fra vegvesenets ulykkesanalysegruppe (UAG) konkluderte med at Cato Paulsen selv var skyld i ulykken fordi han hadde kjørt uforsvarlig. De sakkyndige vitnene, Erik Ånerud fra REKON og Morten Hansen fra NMCU, gikk i sine forklaringer i rette med UAG-rapporten og sannsynligjorde at den direkte årsaken til ulykken var grus fra det uvarslede arbeidsstedet.

 

Dommen viser at tingeretten har trodd mer på de sakkyndiges framstilling av hendelsesforløpet enn på rapporten fra vegvesenet. Tingrettsdommen fastslår nemlig at navngitte representanter for vegvesenet og Mesta opptrådte uaktsomt ved ikke å skilte arbeidsstedet i Husersvingen. Dommen sier at disse representantene hadde ”identifisert faren, ved at de har funnet det nødvendig å foreta daglig kosting i området. Når de har sett denne faren og behovet for kosting burde de ha forstått at det forelå en fare som skulle vært varslet trafikantene. Varsling av området ved skilt ville ha vært et enkelt og virkningsfullt tiltak. Behovet for varsling ved skilt fremstår særlig nærliggende, da det aktuelle området befinner seg på en uoversiktlig vegstrekning”.

 

Dommen sier videre at disse representantene for vegvesenet og Mesta ”på dagen for ulykken, ble gjort kjent med henvendelsen fra Sven Harald Severinsen om at området fremsto som trafikkfarlig. I lys av denne henvendelsen burde de i alle fall ha sørget for varsling av fare”.

 

Dermed har de etterlatte vunnet en viktig moralsk seier. En hovedgrunn til at Eva Paulsen gikk til sak mot vegmyndighetene var nemlig å renvaske sin mann fra påstandene i UAG-rapporten om at han selv var skyld i ulykken. Med dommen i Nedre Romerike tingrett er det rimelig klart at det var grus fra det uvarslede arbeidsstedet som var årsaken til at Cato Paulsen omkom - ikke høy fart eller andre førefeil. Dermed er Cato Paulsen renvasket. Denne konklusjonen blir ytterligere understreket ved at dommen fritar Eva Paulsen fra å betale motpartens saksomkostninger.

 

Nedre Romerike tingrett sier også at den vil ”bemerke at systemer for god ivaretakelsen av sikkerheten til trafikanter kontinuerlig vil kunne forbedres. Denne saken har vist at det er behov for at Statens vegvesen ser nærmere på rutinene for varsling av delvis ferdige arbeider og arbeider mot en tettere forståelse av de særskilte trafikkrisikoelementer som knytter seg til motorsyklister”. 

 

NMCUs mediekontakt, Hans Petter Strifeldt, sier i en kommentar: - NMCU vil følge opp denne formuleringen i dommen i forhold til Vegdirektoratet. Ulykken i Gjerdrum i 2008 skyldtes systemsvikt. Det finnes klare regler for HMS og sikring av et arbeidssted så lenge det foregår arbeid der. Men det finnes åpenbart ingen faste rutiner for å foreta risikovurderinger før det settes trafikk på et uferdige arbeidssted, og det kan ikke være slik at så viktige avgjørelser skal overlates til enkeltmenneskers tilfeldige skjønn. Her må det innføres et fast system, gjerne i form av et enkelt avkryssingsskjema som ansvarlig bas kan bruke som støtte.

 

Det er langt fra sikkert at denne saken er over. Det kan komme en anke fra Eva Paulsen, og i tillegg har forsikringsselskapet Tryg varslet at de vil komme med et regresskrav mot Akershus fylkeskommune og Mesta.

Eva Paulsen har utfordret systemet. Gjennom sin modige opptreden har hun brukt krefter og penger på en sak som vil komme alle som kjører motorsykkel til gode. For det fortjener Eva og hennes familie motorsyklistenes takknemlighet og respekt!


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.