Tilsyn med asfalteringsrutiner i Region sør

Tilsynspart var Region sør, og saken var begrenset til to asfaltkontrakter i Aust-Agder og seks kontrakter i Buskerud for 2013. Problemstillingene Vegtilsynet ønsket å få svar på var for det første om Statens vegvesen følger kravene til styring i forkant av asfaltprosjektene. For det andre ville Vegtilsynet undersøke hvordan asfalteringsprosjektene håndterer sikkerhetsproblem som kan oppstå etter dekkeleggingen.

Når det gjaldt styring, hadde Region sør ikke fulgt eget regelverk, som setter krav til å utarbeide planer for å sikre kvalitet i prosjektene. Det gjelder prosjektbestillinger, prosjektstyringsplaner og kvalitetsplaner. Region sør hadde ikke utarbeidet slike for noen av asfaltprosjektene.

I forbindelse med asfaltering kan nye trafikkfarlige forhold etableres. Statens vegvesen har utarbeidet håndboken «Risikovurderinger i vegtrafikken». Denne inneholder sjekklister for en rekke forhold som for eksempel fare for at rekkverkene blir for lave når det asfalteres, at asfaltkantene blir for høye, at det blir for lite tverrfall, eller at friksjonen i asfalten blir for lav. Avdelingskontorene i Region sør hadde ikke foretatt systematiske risikovurderinger av slike forhold. Det er heller ikke tydeliggjort hvordan eventuelle avvik som ikke gjelder kvaliteten på vegdekket skal rapporteres, og heller ikke hvem det er som har ansvar for å følge opp og eventuelt utbedre avvik fra krav.

Det er også mangler ved Region sør sine rutiner for kontroll av friksjon etter asfaltering. Tilsynspart har ikke tilstrekkelige rutiner som sikrer at krav til minimumsfriksjon er oppfylt. Vegtilsynet gir to tilrådninger i saken. Tilsynspart skal komme med tilbakemelding på hvordan de vil håndtere tilrådningene sammen med en tidsplan for gjennomføring av tiltak.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.