Trygg Trafikk mener

Som medlem i Trygg Trafikk har NMCU blitt forelagt policy dokumentet i en intern høringsrunde. I den versjonen vi fikk komme med innspill til fantes det ingen formuleringer om at frivillige førerutviklingskurs bør gjøres obligatoriske og at det bør innføres 18 års aldersgrense på lett MC. Dette har Trygg Trafikk føyd til etter at NMCU leverte sine kommentarer og innspill.

NMCU erkjenner selvfølgelig at trafikksikkerhetsorganisasjonen Trygg Trafikk kan ha standpunkter som ikke nødvendigvis alltid overensstemmer med de standpunktene den MC-politiske organisasjonen NMCU har. Likevel kjennes det ugreit når Trygg Trafikk nå eksplisitt krever innføring av påbud og restriksjoner som man vet at medlemsorganisasjonen NMCU er helt imot. Uten å si fra til NMCU. Uten å nevne med et ord at det finnes alternative forslag til tiltak for å løse de utfordringene det pekes på.

Nytt i Trygg Trafikks policy dokument er også at man tar til orde for å utrede mulighetene for å kontrollere MC førere ved automatisk trafikkontroll (fotobokser). NMCU har i prinsippet ingen innvendinger mot dette forslaget. Alle som bruker veien må akseptere de kontrollregimene samfunnet beslutter om. Vi vil imidlertid advare mot innføring av måter å kontrollere motorsyklister på som gjør at motorsyklisters rettssikkerhet reduseres. Sikker identifisering av den sjåføren som har gjort seg skyldig i en fartsovertredelse gjelder for bilførere - og det må også gjelde for motorsykkelførere.

Her finner du Trygg Trafikks policy dokument


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.