Ulykkesstatistikk for første halvår 2009

NMCU har sammenliknet ulykkesstatistikk fra Statistisk sentralbyrås for første halvår i år med tilsvarende periode i 2008. Som tabellene under viser har det vært en nedgang i antall skadde og en liten økning i antall drepte på tung motorsykkel:

  

SKADDELett MCTung MCMoped
1/1-30/6 200960199211
1/1-30/6 200861243205
1/1-30/6 200776202235

  

DREPTELett MCTung MCMoped
1/1-30/6 20091130
1/1-30/6 20080122
1/1-30/6 2007182
 

Vi har igjen også sett på utviklingen av de to hovedgruppene av ulykker, nemlig kollisjonsulykkene og utforkjøring/velt. For tung MC viser det seg at ulykker som følge av utforkjøring/velt har økt ørlite i forhold til samme periode i fjor, slik at forholdet mellom eneulykker (singleulykker) og kollisjonsulykker (flere kjøretøyer involvert) nå er akkurat 50/50. I noen av utforkjøringsulykkene er forhold i det fysiske veimiljøet utløsende årsak, men forskning forteller at de aller fleste slike ulykker er forårsaket av førerfeil. I noen av kollisjonsulykkene har MC-førerne antagelig selv bidratt til at ulykken skjedde, men ulykkesforskning har fortalt oss at langt de fleste ulykkene i denne kategorien skyldes uoppmerksomme bilførere som ikke overholder vikeplikten.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.