Ulykkesutviklingen første halvår

NMCU har sammenliknet Statistisk sentralbyrås ulykkesstatistikk for første halvår i år med tilsvarende periode i 2007 (f.o.m. januar t.o.m. juni). Som tabellen under viser har det vært en økning i antall skadde og drepte på tung motorsykkel. For lett MC og moped derimot har det vært en liten nedgang:

  
 SKADDE 

Lett MC

 

Tung MC

 

Moped

 

1/1-30/6 2007

 

76

 

202

 

235

 

1/1-30/6 2008

 

61

 

243

 

205

  
 DREPTE 

Lett MC

 

Tung MC

 

Moped

 

1/1-30/6 2007

 

1

 

8

 

2

 

1/1-30/6 2008

 

0

 

12

 

2

  

Vi har også sett på utviklingen av de to hovedgruppene av ulykker, nemlig kollisjonsulykkene og single-ulykkene. Vi har som vanlige foretatt en veldig grov kategorisering og plassert alle ulykker (skadde + drepte) der motorsykkelen har vært involvert i en kollisjon med andre kjøretøy eller andre trafikanter i gruppa kollisjonsulykker. I gruppa single-ulykker har vi plassert velt og utforkjøringer der bare motorsykkelen har vært involvert, samt viltulykker og den romslige samlekategorien Andre ulykker.

 

For tung MC viser det seg at litt mer enn halvparten (54,5 %) av alle ulykkene i første halvår i år var kollisjonsulykker. I flere av disse ulykkene har MC-førerne antagelig selv forårsaket eller bidratt til at ulykkene skjedde. TØI-rapporten "Motorsyklers og mopeders synlighet" (Alf Glad/1999) har imidlertid også fortalt oss at langt de fleste ulykkene i denne kategorien skyldes uoppmerksomme bilførere som ikke overholder vikeplikten.

 

Forholdet mellom kollisjoner og single-ulykker er omtrent det samme for lett MC som for tung MC, mens for moped er nesten ¾ av alle ulykker kollisjoner.

 

Sammenlikner vi statistikken for tung MC fra første halvår i år med samme periode i fjor kan vi se en ørliten nedgang i andelen kollisjonsulykker - eller om man vil: en liten økning i andelen single-ulykker.

 

Vi har også satt årets ulykkestall for motorsykkel i et 10-års perspektiv og sammenliknet med tallene for første halvår i 1998. Av statistikktekniske årsaker er tung og lett MC slått sammen:

  
 TUNG + LETT MC 

Skadde

 

Drepte

 

Bestand per 30/6

 

Per 30/6 1998

 

425

 

28

 

70.500

 

Per 30/6 2008

 

304

 

12

 

mer enn 126.000


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.