Ulykkesutviklingen i 2009

Som tabellene under viser har det vært en nedgang i antall skadde og drepte på tung motorsykkel, mens det har vært en øking i antall drepte på lett MC:

SKADDE20082009endring
lett MC147124- 23
tung MC492418- 74
til sammen639542- 97
  
DREPTE20082009endring
lett MC 4 8+ 4
tung MC2919- 10
til sammen3327-  6

Vi har også sett på forholdet mellom de to hovedgruppene av ulykker, nemlig kollisjonsulykker og utforkjøring/velt. For tung MC var 229 ulykker kollisjoner med andre kjøretøy, mens 208 ulykker var velt/utforkjøring der motorsykkelen var eneste involverte kjøretøy. På lett MC var det 91 kollisjonsulykker og 41 singleulykker.  Det er med andre ord en liten overvekt av kollisjonsulykker på tung MC, mens det på lett MC er mer enn dobbelt så mange kollisjoner som singleulykker. Forklaringen er antagelig at lett MC i større grad enn tung MC trafikkerer bynære områder der eksponeringen for konflikter med andre kjøretøy er større. 

I noen av utforkjøringsulykkene er forhold i det fysiske vegmiljøet utløsende årsak, men forskning forteller at de aller fleste slike ulykker er forårsaket av feilhandlinger eller feilvurderinger hos MC-føreren. I noen av kollisjonsulykkene har MC-førerne antagelig selv bidratt til at ulykken skjedde, men ulykkesforskning forteller oss at majoriteten av ulykkene i denne kategorien skyldes uoppmerksomme bilførere som ikke overholder vikeplikten. 

Samtidig økte bestanden fra 134.721 registrerte motorsykler (tung + lett) ved utgangen av 2008 til i underkant av 140.000 ved utgangen av 2009. Det betyr at risikoen ved å kjøre motorsykkel igjen har gått litt ned. En bilde på den positive risikoutviklingen for MC: I 1980 var ca 4,8 % av alle motorsyklister i Norge innblandet i en ulykke med personskade. 30 år senere har denne andelen sunket til omlag 0,4 % (!)


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.