Vegtilsynets direktør med viktig kritikk av Statens vegvesen

Trude Tronerud Andersen, direktør for VegtilsynetTrude Tronerud Andersen, direktør for Vegtilsynet- Statens vegvesen mener at et relativt lavt antall alvorlige ulykker i norske tunneler tyder på at sikkerheten er god. Samtidig er de klar over at hundrevis av tunneler ikke oppfyller sikkerhetskravene. Er Statens vegvesen opptatt av å berolige trafikantene, bør de ikke opplyse om hvor mange ulykker som har skjedd, men hva som gjøres for å hindre de framtidige, skriver Trude Tronerud Andersen, direktør i Vegtilsynet, i en nylig publisert kronikk.

I kronikken sier Tronerud Andersen videre at sikkerhetsstyring kan defineres som de samlede tiltakene en organisasjon gjør for å oppnå et definert sikkerhetsnivå. God sikkerhetsstyring handler derfor om å ligge i forkant, å ha oversikt over risiko, og systematisk kunne gjennomføre tiltak som kompenserer for eventuelle mangler i forhold til ønsket sikkerhetsnivå. Trude Tronerud Andersen bruker ulykkene i Gudvangatunnelen og Oslofjortunnelen som eksempler på dårlig sikkerhetsstyring i Statens vegvesen og påstår at vegvesenet stedet for å gjennomføre tiltak etter spørsmål om ”hva kan gå galt?” utfører tiltak etter spørsmålet ”hva har gått galt?”.

Et viktig premiss for nullvisjonen er en tredeling av ansvarsforholdet i vegtrafikksystemet mellom trafikant, kjøretøy og vegeier. Føreren har ansvar for å følge loven og kjøretøyene må tilfredsstille bestemte sikkerhetskrav som skal kompensere for feilhandlinger. Det samme må vegeier, som sørger for en tilgivende veginfrastruktur som beskytter mot ulykker og minimerer skadegraden når ulykker først skjer.  

- Ulykker må sees i dette perspektivet, sier direktør Tronerud Andersen, ikke som kun offeret sin feil, men som en systemfeil, der alle partene har felles ansvar for et sikkert vegtrafikksystem. Skal Statens vegvesen ta inn over seg dette, bør de selv ta ansvar for det man har mulighet til å påvirke. Før ulykkene inntreffer.

Her finner du hele kronikken til Trude Tronerud Andersen, direktør i Vegtilsynet.


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.