Vest-Agder: Høstmøte MC-Forum Vest-Agder

På bildet (fra v): Terje Bekker. Anne Grete Tofte, Karsten Utsogn, Lasse Moen Søren. Bak kameraet: Odd Terje Døvik.På bildet (fra v): Terje Bekker. Anne Grete Tofte, Karsten Utsogn, Lasse Moen Søren. Bak kameraet: Odd Terje Døvik.Høstmøtet i MC-forum for Vest-Agder ble avholdt på Kristiansand Trafikkstasjon 8.november.
Fylkeskommunen var som vanlig representert ved Lasse Moen Sørensen, som er rådgiver i fylkets samferdselsavdelingen.  Fra Statens vegvesen stilte Anne Grete Tofte fra plan og forvaltning, Karsten Utsogn,  prosjektleder for drift og vedlikehold samt områdeleder Terje Bekker (ansvarlig bl a for føreropplæring og trafikkstasjoner - og engasjert motorsyklist).


I møtet kikket vi nærmere på ulykkestallene hittil i år, der det dessverre er slik at motorsyklister var involvert i 2 av de 3 dødsulykkene vi har hatt i Vest-Agder. Den ene av disse ulykkene kom som følge av ekstremadferd, mens den andre rammet en utenlandsk turist som av uforklarlige grunner kom over i motgående felt på en oversiktlig og rett veistrekning.
Kristiansand er innfallsport for mange utenlandske motorsyklister, og selv om de fysiske veiforholdene neppe spilte noen rolle i den nevnte ulykken er det et faktum at våre veier kan oppleves ganske krevende for førere som ikke er vant til dem.  MC-forum er enige om at dette er et forhold vi bør være ekstra oppmerksomme på når vi fortsetter å befare og kartlegge veiene i fylket, et tiltak som nå for øvrig skrives inn i den reviderte MC-strategien.

Arbeidene på fv 468 mellom Tonstad og Svartevatn (som ble befart i 2016), er avsluttet, og vi planlegger en tur før jul for å studere resultatet.  På Brokke-Suleskardveien (som ble befart nå i sommer) er arbeidene også ferdige, men her må vi vente til veien åpner igjen etter vinteren før vi kan se hva som er gjort.
Det er uansett enighet om at veibefaringene på MC er svært nyttige.  Og siden de ulike tiltakene som beskrives i MC-strategien er relativt rimelige å gjennomføre kan mange av dem tas i rammen av de ordinære vedlikeholdskontraktene. Men da må veieieren og de utførende entreprenørene ha tilgang på dokumenter som beskriver problemene, og det kan vi over tid bidra til at de har ved å arbeide systematisk med kartlegging av viktige MC-veier.

Fra NMCUs side hadde vi bedt SVV om en redegjørelse for hvilke ytterligere tiltak som hadde blitt vurdert for å bedre moped-sikkerheten over den gamle Varoddbrua. Her omkom en mopedist i fjor etter først å ha fått ”sleng” på mopeden og deretter veltet foran en lastebil som kom bakfra i det andre kjørefeltet. SVV har tidligere – ganske riktig – påpekt at et ordinært forbikjøringsforbud på broa ikke vil løse problemet, siden det fortsatt vil være lov å kjøre forbi mopeder. Et generelt forbud mot tunge kjøretøy i venstre felt på broa vurderes heller ikke som noen god løsning, da det vil forårsake feltskifter med tilhørende blindsone-problematikk før man kommer til broa.
En ny Varoddbru er under bygging, men vil ikke stå ferdig før våren 2020. NMCU vil derfor følge opp denne saken, og påse at vedlikeholdet av de problematiske bro-skjøtene opprettholdes på et høyt nivå så lenge broa er i bruk.

Vi diskuterte også opplegget for ”rustløsningen” på Skandinavisk Trafikksenter våren 2018. Basert på erfaringene fra i år, der vi kjørte programmet over to dager i samarbeid med NMCU Aust-Agder, sikter vi på en reprise i 2018. Utfordringen er å finne en helg som ikke kolliderer med alt for mye annet.
 

Odd Terje Døvik
Fylkessekretær NMCU Vest-Agder


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.