Wire på E18 gjennom Buskerud og Vestfold

For å kunne sette opp fartsgrensen på E18 gjennom Buskerud og Vestfold til 110 km/t må det settes opp midtrekkverk der dette manglerFor å kunne sette opp fartsgrensen på E18 gjennom Buskerud og Vestfold til 110 km/t må det settes opp midtrekkverk der dette manglerRegjeringens plan er å øke fartsgrensen på en strekning av E18 gjennom Buskerud og Vestfold til 110 km/t. Men først må det settes opp sammenhengende midtrekkverk på hele strekningen. I dag er det nemlig bare delvis midtrekkverk på strekningen. Og mellom Eik i Buskerud og Horten i Vestfold er midtrekkverket wire. 

Statens vegvesen Region sør signaliserte først at de ønsket å sette opp wirerekkverk overalt der midtrekkverk mangler på strekningen der det er planlagt økt fartsgrense. Med henvisning til departementets beslutning om å opprettholde ”forbudet”, avviste imidlertid Samferdselsdepartementet dette ønsket, men ga tillatelse til bruke av wire for å "tette hullene" i det allerede eksisterende wirerekkverket på strekningen. Til sammen utgjør dette ca 1100 meter. Begrunnelsen er at strekningen allerede er utstyrt med wire, og at det ville ha blitt teknisk komplisert og kostnadskrevende å bygge stålskinnerekkverk inn i de relativt korte åpningene i det eksisterende wirerekkverket.

Departementet har støttet motorsyklistenes syn i wirerekkverkssaken helt siden innføringen av forbudet i 2006, så selv om departementet har gitt tillatelse for disse korte strekningene har vi absolutt ingen grunn til å tro at forbudet er på gli. Dette er nok heller et engangstilfelle basert på pragmatisme og praktiske argumenter. Derfor har NMCU akseptert departementets avgjørelse uten å protestere. Men for ordens skyld understreker vi at det ikke er NMCU som har tillatt bruk av mer wire på strekningen. Det er det Samferdselsdepartementet som har gjort.

Skulle det imidlertid komme mange slike saker, vil NMCU skynde seg og ta saken opp med politisk ledelse i departementet. Samferdselsdepartementet tok avgjørelsen om å forby videre bruk av wirerekkverk med bakgrunn i en grundig gjennomgang av fakta i saken. Statens vegvesen bør derfor ikke få lov til å bruke slike saker til å sette i gang en ny en omkamp om wirerekkverk. 


Creative Commons License
This work by Norsk Motorcykkel Union is licensed under a Creative Commons Attribution-Noncommercial-No Derivative Works 3.0 Norway License.