Befaring med fokus på MC i Agder

Selv om det over tid har vært en markant risikoreduksjon for MC-førere og mopedførere, er risikoen fortsatt høy sammenlignet med bilførere. MC dominerer en mye større andel av drepte og hardt skadde enn tidligere. Utforkjøringsulykker er den største utfordringen, og i
69% av utforkjøringsulykkene kjørte vedkommende ut i ytterkurve. Motorsyklister har forholdsvis høyere risiko for å bli skadd når uhellet først er ute.

Det er derfor viktig å ha fokus på å forhindre at ulykker skjer. Blant annet ved å sikre et forutsigbart veg- og trafikkmiljø. Samtidig er det viktig med skadeforebyggende tiltak som for eksempel motorsykkelvennlige underskinner og fjerning av skadeforsterkende element i sideterrenget.

I Agder er det gjennomført befaringer med særlig fokus på MC-sikkerhet i 2016, 2017 og
2018. Befaringene har blitt initiert av MC-forum Agder, som er et rådgivende organ for
vegmyndighetene i fylket. Til grunn for valg av strekninger som skal befares ligger blant
annet ulykkesdata og kunnskap om hvilke strekninger som er mye brukt til
motorsykkelkjøring. I tillegg har man der det har vært mulig, prioritert strekninger hvor det
er planlagt utbedringer.

Les mer