Befaring med fokus på MC-sikkerhet, Agder 2019

Selv om det over tid har vært en markant risikoreduksjon for MC-førere og mopedførere, er risikoen fortsatt høy sammenlignet med bilførere. MC dominerer en mye større andel av drepte og hardt skadde enn tidligere.

Utforkjøring
Utforkjøringsulykker er den største utfordringen, og i 69% av utforkjøringsulykkene kjørte vedkommende ut i ytterkurve. Motorsyklister har forholdsvis høyere risiko for å bli skadd når uhellet først er ute. Det er derfor viktig å ha fokus på å forhindre at ulykker skjer. Blant annet ved å sikre et forutsigbart veg- og trafikkmiljø. Samtidig er det viktig med skadeforebyggende tiltak som for eksempel motorsykkelvennlige underskinner og fjerning av skadeforsterkende element i sideterrenget.

Nasjonal strategi
Statens vegvesen har i samarbeid med brukerorganisasjonen Norsk Motorcykel Union
(NMCU), utarbeidet en nasjonal strategi og handlingsplan for motorsykkel og moped for perioden 2018-20212. Strategi- og handlingsplanen har som mål å øke trafikksikkerheten og redusere antallet drepte og hardt skadde på motorsykkel og moped. Et av oppfølgingstiltakene i strategi- og handlingsplanen er å foreta MC-befaringer på vegnettet, og oppsummere befaringene i rapporter som skal være underlag for forslag til enkle og raskt gjennomførbare tiltak.

Befaringer
I Agder fylkene er det gjennomført befaringer med særlig fokus på MC-sikkerhet i 2016, 2017 og 2018. Befaringene har blitt initiert av MC-forum Agder, som er et rådgivende organ for vegmyndighetene i fylket. Til grunn for valg av strekninger som skal befares ligger blant annet ulykkesdata og kunnskap om hvilke strekninger som er mye brukt til motorsykkelkjøring

Les mer