I kollisjonsulykker mellom bil og motorsykkel og der kjøretøyene har kryssende kurs er det vanligvis bilføreren som har skyld i ulykken. En mulig grunn til dette er at bilføreren ikke legger merke til motorsykkelen.

Dette kan skyldes at motorsykkelen har en form og farge som gjør at den lett går i ett med bakgrunnen og derfor er vanskelig å se. En annen forklaring kan være at bilførere er innstilt på å se etter andre biler og derfor ikke legger merke til motorsykler selv om de kan være rimelig godt synlige.

Som et tiltak for å gjøre motorsykler mer synlige er det foreslått å la motorsyklene kjøre med fjernlys som kjørelys om dagen. Et argument mot dette forslaget er at fjernlyset vil virke blendende på møtende trafikk og at dette kan skape farlige situasjoner. Denne undersøkelsen retter seg mot å klargjøre om bruk av fjernlys på motorsykler under dagslysforhold faktisk gir blendingseffekter som reduserer synsprestasjonene til møtende trafikanter.

Sju forsøkspersoner deltok i undersøkelsen. Tretti meter foran dem var det plassert testfigurer som ga mulighet til å måle synsskarphet og kontrastfølsomhet. 1,5 m til siden for testfigurene var det plassert en motorsykkellykt. Synsskarphet og kontrastfølsomhet ble målt når lykten var avslått, når nærlyset var tent og når fjernlyset var tent.

Resultatene viste at det ikke var noen forskjell verken for synsskarphet eller kontrastfølsomhet mellom de tre lysbetingelsene (avslått, nærlys, fjernlys). Dette tyder på at fjernlys på motorsykler under vanlige dagslysforhold ikke gir blendingseffekter som reduserer møtende føreres synsprestasjoner.

I tungt overskyet være eller i skumringslys kan en ikke utelukke at fjernlys vil gi blendingseffekter som kan være uheldig. Det er derfor viktig at motorsyklister som bruker fjernlys som kjørelys vurderer lysforholdene og skifter til nærlys når lysforholdene blir dårlige.

Tent fjernlys kan gjøre motorsykkelen og føreren mindre synlig fordi disse befinner seg helt inntil lyset. Dette kan redusere effekten av andre tiltak for å gjøre motorsykler mer synlig, som fluorescerende kåpe på sykkelen og klesdrakt på føreren.