NMCU sendte i juni 2015 et bekymringsbrev til Vegtilsynet der vi tilkjennegjorde en mistanke om at alle milliardene som blir brukt til drift og vedlikehold av vegnettet blir dårlig utnyttet.

I brevet ba NMCU derfor Vegtilsynet om å gjøre et tilsyn med Statens vegvesen sin oppfølging av drifts- og vedlikeholdskontraktene.
I og med at drifts- og vedlikeholdskontraktene for vegnettet har enorme økonomiske rammer ligger det også et ønske fra samfunnet om at fellesskapets midler blir brukt på en mest mulig effektiv måte. Om det er slik at Statens har dårlig kontroll med det arbeidet som utføres kan det hende at samfunnets ressurser brukes feil. Basert på NMCUs innspill har Vegtilsynet nå gjennomført en omfattende revisjon i Vegdirektoratet og Statens vegvesen. Rapporten er sluppet og resultatet ble dessverre litt slik vi fryktet.

Vegdirektoratet har for dårlig oversikt når det gjelder kontrollen av driftskontraktene og entreprenørene og følger i altfor liten grad opp regionene, mener Vegtilsynet i ny tilsynsrapport. Tilsynsrapportene har vist flere svakheter når det gjelder planlegging, gjennomføring og oppfølging av kontroller av driftstilstanden på riksvegene. Gjennomgått dokumentasjon viser at det at det i perioden 2014-2015 i svært liten grad ble iverksatt tiltak overfor regionene, til tross for at mål i en indikator i en årrekke ikke ble nådd. Vegtilsynets vurdering er at det ikke har vært satt i verk tilstrekkelige tiltak overfor regionene for å nå målene.

Regionene rapporterte fra de fleste undersøkte årene om 99 prosent måloppnåelse. På bakgrunn av funn i tidligere tilsynssaker mener Vegtilsynet det er helt urealistisk at det ved 99 prosent av de gjennomførte kontrollene ikke ble avdekket noen mangler ved driftsarbeidet. Mellom linjene sier vel Vegtilsynets rapport at det her har vært en «justering av sannheten» fra vegvesenets side.

Det ble funnet flere feil i driftsrapporteringen i Statens vegvesens årsrapporter for 2014–2015, noe som tyder på dårlig kvalitetssikring. Vegtilsynets konklusjon er at Vegdirektoratets oppfølging av regionene ikke er tilstrekkelig for å nå målene, og at Vegdirektoratet ikke har pålitelig nok informasjon for å kunne vurdere og følge opp drift av vegnettet. Dette kan ha som konsekvens at tiltak for å følge opp driftskontraktene ikke blir iverksatt, og at driftstilstanden på vegene ikke blir i samsvar med krav, og dermed ikke sikker nok for oss trafikanter. Rapporten inneholder fem funn og Vegtilsynet har med bakgrunn i funnene gitt én tilråding med tydelige forbedringspunkter til Vegdirektoratet, og satt frist for implementering av disse.

Det er vel kanskje på tide at Statens vegvesen på ny vurderer NMCUs forslag fra 2010 om innføring av fylkesvies Vegoppsyn, som fører et kontinuerlig tilsyn med tilstanden «på bakken» på hele vegnettet.