Døra på gløtt for ekstra kjørelys

Nå kan det lovlig monteres ekstra fjernlys på motorsykkel, som dermed kan gi bedre sikt ved mørkekjøring. Dette er en «blåkopi» av regelendringene som i 2018 ble vedtatt for bil.

Da Vegdirektoratet, etter innspill fra Samferdselsdepartementet, i fjor sendte ut forslaget om regeldringene, benyttet NMCU anledningen til å foreslå regelendring også for bruk av ekstra kjørelys. Dette for å bedre synligheten og bidra til større trafikksikkerhet.

Fjernlys først
I et nyhetsbrev fra Statens vegvesen/Vegdirektoratet uttaler seniorrådgiver Vegard Svendsen at høringen som vi har svart på kun omfattet fjernlys, men ikke nærlys. Følgelig ble ikke NMCUs tilleggsinnspill om også å tillate ekstra kjørelys tatt med i denne omgang. Svendsen sier at det «ikke har vært aktuelt å gjøre endringer på dette nå».
Dette kan tolkes som at det på sikt kan være aktuelt å gjøre endringer på dette, og NMCU vil ta et nytt initiativ for å tillate trafikksikkerhetstiltaket som ekstra kjørelys kan bidra med.

I nyhetsbrevet fra Statens vegvesen uttaler Svendsen følgende: «En endring av reglene for nærlys krever eventuelt en større prinsipiell gjennomgang av både det tekniske regelverket og trafikkreglene. Det er i tillegg mange trafikksikkerhetshensyn som skal balanseres».

Nytt innspill om kjørelys
Seniorrådgiver Svendsen bekrefter at NMCUs innspill om å tillate supplerende kjørelys kan bli vurdert på et senere tidspunkt.
– Punktum for dette innspillet er ikke satt, men det krever mer arbeid å få gått igjennom alt regelverket innspillet berører enn det vi hadde mulighet til nå. Vi ønsker å fortsette den gode og konstruktive dialogen med NMCU, og det er fremdeles mulig å gi myndighetene innspill om dette for å øke trafikksikkerheten, sier han.
Han legger til at det i dag finnes en annen lysteknologi enn det gjorde da dagens regelverk ble utarbeidet.

NMCU er innforstått med at en ny regelendring for å tillate supplerende kjørelys er mer omfattende enn kun å kopiere lysreglene for bil til også å gjelde motorsykkel. Imidlertid vil NMCU argumentere for at merarbeidet kan bidra til målet om færre trafikkulykker der bilister overser motorsykler i trafikkbildet.