Regjerningens forslag til statsbudsjettet ble lagt fram kl. 10 i dag. Det var med stor glede vi så at Frps løfter fra NMCUs valgmøter på Tyrigrava nå er innfridd.

Fra NMCUs valgmøte på Tyrigrava, der kravet om rimelig avgift på amatørbygde motorsykler første gang ble tatt opp.

Regjerningen foreslår nemlig at amatørbygde kjøretøy skal ha fritak fra engangsavgift!
Dermed er vi endelig i mål med en sak som både NMCU, BikerJournalen, NFSOK og AMCAR har jobbet med i mange år. Takk til politisk ledelse i Finansdepartementet som denne gang lyttet til NMCUs påminnelse!

I forslaget til statsbudsjett står det:

Departementet foreslår at det i Stortingets vedtak om engangsavgift gis et fritak for amatørbygde kjøretøy, se forslag til § 5 ny bokstav p. Nærmere bestemmelser vil bli gitt i engangsavgiftsforskriften.

Det legges opp til å knytte fritaket til vegmyndighetenes forskrift 10. oktober 2013 nr. 1217 om godkjenning og registrering av amatørbygde kjøretøy (forskrift om amatørbygde kjøretøy), som trådte i kraft 1. januar 2014. Denne forskriften avgrenser og setter et årlig tak for antall kjøretøy som kan godkjennes og registreres. Fritaket vil i utgangspunktet kun gjelde kjøretøy som er bygget i Norge, og er etter forskriften begrenset til å gjelde maksimalt 230 kjøretøy per år.

Nåværende finansminister Siv Jensen under NMCUs valgmøte på Tyrigrava

Provenykonsekvensene er på usikkert grunnlag anslått til 5 mill. kroner.Formålet med forslaget er å redusere kostnadene som i dag påløper hobbyvirksomheten som består i å bygge sitt eget kjøretøy etter de nye godkjenningsreglene som vegmyndighetene etablerte ved forskrift om amatørbygde kjøretøy.Forskrift om amatørbygde kjøretøy omfatter kjøretøy som hovedsakelig er bygget og konstruert av en enkeltperson samt kjøretøy i byggesett.

Tidligere kunne det i praksis være vanskelig å få registrert et amatørbygget kjøretøy. Det ordinære regelverket krevde omfattende tester i tekniske laboratorier og testkravene kunne innebære fysisk ødeleggelse av komponenter i bilen. Forskriften skulle være et generelt unntak og lempning fra de ordinære reglene for teknisk enkeltgodkjenning og registrering av kjøretøy, slik at særskilte definerte enkeltbygde kjøretøy lettere kunne registreres og brukes i Norge.

Departementet viser til at statsstøttereglene gjelder støtte til foretak som utøver økonomisk virksomhet. Forskrift om amatørbygde kjøretøy omfatter ikke kjøretøy som bygges i forretningsmessig sammenheng, og det er kun privatpersoner som kan få godkjent og registrert byggeprosjekt. Dette er etter departementets syn ikke noen økonomisk aktivitet i EØS-rettslig forstand. I den grad fritaket utgjør en indirekte fordel for produsenter og forhandlere, kan statsstøtteregelverket være relevant.

Departementet vil vurdere dette nærmere.Avgrensingen som er foreslått for fritaket, ved å henvise til forskriften som  amatørbygde kjøretøy som kun gjelder norske kjøretøy, vil kunne utgjøre en hindring av både det frie varebytte og fri bevegelse for personer, og kan dermed komme i strid med EØS-avtalen.

Departementet vil vurdere nærmere hvordan dette kan løses for utenlandske kjøretøy. Det vil ikke være mulig å anslå et eventuelt omfang av slike saker, men departementet forventer at det vil være begrenset.Fritaket forventes ikke å medføre vesentlige systemtekniske eller administrative konsekvenser.