Den nye Motorsykkelforskriften som skulle ha vært implementert 1. januar i år sitter fremdeles fast i EØS-komiteen. Det har ført til at trafikkstasjonen har vært avventende og svært restriktive med godkjenning av bruktimport.

Etter samtaler med NMCU har Vegdirektoratet derfor bestemt seg for forskuttere den nye Motorsykkelforskriften på dette område for å avhjelpe situasjonen:

“Vegdirektoratet har med virkning fra 10. mai 2016 gitt et generelt unntak som gjør det enklere å få godkjent motorsykkel (samtlige kjøretøy i gruppe L) som importeres uendret fra annet EØS-land. Dette er en forskuttering av en bestemmelse i den nye forskriften for godkjenning av motorsykkel som var på høring i 2015. Etter planen skulle forskriften tre i kraft fra 1. januar 2016, men på grunn av forsinkelse i EØS-komiteen vedrørende inntakelse i EØS-avtalen av aktuelle rettsakter, er ikrafttredelsen utsatt på ubestemt tid. Det generelle unntaket innebærer at en motorsykkel som innehar gyldig registrering i et annet EØS-land, skal godkjennes i Norge såfremt norske godkjenningsmyndigheter ikke kan godtgjøre at motorsykkelen utgjør vesentlig fare for trafikksikkerheten eller miljøet. Unntaket innebærer at import av motorsykkel fra annet EØS-land følger samme vilkår som import av bil og tilhenger til bil, det vises her til gjeldende bestemmelse i forskrift om godkjenning av bil og tilhenger til bil. Nærmere detaljer fremkommer i vedlagte notat som i dag er oversendt Statens vegvesens regionvegkontorer.