Europaparlamentet tok denne uken parlamentsmedlem Wim van de Camps rapport, Report on the implementation of the 2011 White Paper on Transport: taking stock and the way forward towards sustainable mobility, inn i EUs transportplan.

Wim van de Camp er medlem i Europaparlamentet. Han er selv motorsyklist og en god venn av FEMA.
Wim van de Camp er medlem i Europaparlamentet. Han er selv motorsyklist og en god venn av FEMA.

I van de Camps rapport blir motorsykler og mopeder identifisert som en del av løsningen på køer og parkeringsproblemer i de store byene i Europa. Rapporten slår fast at den spesielle konstruksjonen og egenskapene til disse motoriserte tohjulingen må tas med og komme til syne i EUs transportlovgivning og retningslinjer.

I van de Camps rapport er implementeringen av EUs transportplan (som ble lansert av EU kommisjonen i 2011) evaluert og det er gitt anbefalinger for de neste årene. Selv om rapporten i seg selv ikke har lovgivende virkning, er den en basis for mange lover og forskrifter på transportområdet. Motorsykler og mopeder blir nå sett som en måte å løse problemene i bytrafikken på, både ved at tohjulingene takler køer og parkeringsproblemer og er en løsning på nærtransportbehovet. Rapporten slår også fast at den spesielle konstruksjonen og egenskapene til disse kjøretøyene må tas med og reflekteres i EUs transportlovgivning og retningslinjer. Dette betyr at man må stimulere til økt buk av motoriserte tohjulinger og gjøre det enklere å bli motorsyklist.

Motorsykler skal ikke bare tas med og inkluderes når nye veier utformes, men også tas med i vurderingen ved drift og vedlikehold av eksisterende vegnett. Europaparlamentet ber om særskilt innsats for å redusere ulykker blant myke trafikanter, spesielt motorsyklister, fotgjengere i byområder og eldre sjåfører. Dette gjelder særlig når direktiv 2008/96 EC, som omhandler infrastruktur, skal revideres: Alle veier skal utformes, overvåkes og vedlikeholdes på samme måte som hovedveiene i det europeiske «stamveinettet», det såkalte TEN-T nettverket.  I praksis betyr dette bedre utforming og bedre vedlikehold av alle veier i hele Europa.

FEMAs generalsekretær, Dolf Willigers, reagerte slik på nyheten fra Europaparlamentet: – Dette er første gang Europaparlamentet anerkjenner viktigheten av motorsykler i transportmiksen. FEMA har sagt det i lang tid: Motorsykler er en del av løsningen på kø-, miljø- og parkeringsproblemene i de store byene. Bruken av motorsykler bør derfor stimuleres og gjøres enklere. I byer som Roma og Paris ville det blitt enorme problemer hvis noen av de som nå bruker motorsykkel eller scooter heller skulle velge offentlig transport, eller enda verre; kjøre bil!  Derfor er vi i FEMA veldig fornøyde med rapporten fra Wim van de Camp og Europaparlamentets inkludering av denne. Vi håper at EU institusjonene vil ta rapporten i bruk og begynne å sette i gang relevante tiltak umiddelbart.