Statens vegvesen skal inspisere vegnettet for å kontrollere at det er i samsvar med krav. Feil og mangler på og ved vegen kan blant annet skyldes manglende inspeksjoner, mener Vegtilsynet i ny tilsynssak.

Rv3 ved Stor Elvdal har omfattende krakelering av vegdekke og setninger i hjulspor
Rv3 ved Stor Elvdal har omfattende krakelering av vegdekke og setninger i hjulspor

Inspeksjoner av vegnettet skal danne grunnlag for drift og vedlikehold, på et sikkert og effektivt vegsystem. God oversikt over tilstanden på vegen er viktig når vedlikeholdstiltak skal prioriteres slik at trafikksikkerheten ivaretas. Vegtilsynet ville undersøke om Statens vegvesen, Region øst planlegger, gjennomfører og følger opp inspeksjoner av rekkverk, vegdekke, avvannings- og dreneringssystemer i samsvar med krav. De undersøkte vegstrekningene var langs E6 og Riksveg 3. Region øst mente at kontrollnivået i all hovedsak er tilstrekkelig, og at man gjennom driftskontraktene ivaretar en stor del av inspeksjonsbehovet for rekkverk og avvannings- og dreneringssystemer.

Vegtilsynet var selv ute og inspiserte strekninger på E6 og Rv3 i Region øst, og fant at tilstanden ikke var i samsvar med regelverket. Blant annet fant man eksempler på  feilmonterte rekkverk der boltene mangler,  lave rekkverk og krakkelerte, dårlige vegdekker (se vedlagte fotografier). Disse manglene var ikke registrert av Region øst. Vegtilsynet mener funnene viser at det ikke gjennomføres tilstrekkelige inspeksjoner av de undersøkte strekningene, og at Statens vegvesen Region øst ikke har god nok oversikt over tilstanden på de vegobjektene saken omfatter. Vegtilsynet fant også at Region øst har ikke rettet avvik på utvalgte objekter, innen angitt tiltakstid. Vegtilsynet har funnet seks avvik og gjort to observasjoner i saken. Vegtilsynet vil følge opp avvikene mot Region øst.