Fra Odd Terje Døvik, NMCUs fylkessekretær i Vest-Ager, har vi fått  følgende rapport: – Årets høstmøte i Vest-Agder MC-forum ble avholdt 8.november. Denne gang var det store forventninger knyttet til vegvesenets tilbakemelding på rapporten fra MC-befaringen som ble avholdt på forsommeren.  Et team bestående av representanter fra Statens vegvesen og NMCU gjennomførte en 2-dagers  befaring på Fv468 Tonstad-Svartevatn, og Fv986/500 Suleskard-Lysebotn. Etter befaringen ble det laget en omfattende rapport som pekte på farlige forhold og foreslo utbedringstiltak.

De to strekningene ble valgt dels fordi det allerede er planlagt en del arbeider på Fv468, og fordi begge veiene er populære MC-veier. Lysebotn-veien er i tillegg en ganske krevende vei både å vedlikeholde og å kjøre, noe vi dessverre fikk en påminnelse om i form av en dødsulykke senere i sesongen. I møtet kunne prosjektlederen for Fv468-arbeidene fortelle at Statens vegvesen i praksis ville ta alle våre innspill til følge, med et par små unntak. Det ene unntaket var knyttet til et lite tilgivende sideterreng, der vegvesenet vurderte at forholdene var akseptable. NMCU har forståelse for dette, særlig ettersom den tilstøtende grusvegen like før ville bli asfaltert. Da reduseres selvsagt sjansen for at noen havner i grøfta, og da kan vi leve med forholdet. Hva angår tilstøtende grusveger ville vegvesenet ta et initiativ for å vurdere å endre dagens regler på dette punktet. Man erkjenner at det ikke alltid er nok å asfaltere de foreskrevne meterne inn på sidevegen, og at hensynet til mc-sikkerheten kan tilsi at man noen steder må gjøre langt mer for å oppnå den ønskede effekten! Det andre unntaket handlet om en blind S-kurve, der vi hadde anbefalt fjerning av en del vegetasjon. Her syntes Statens vegvesen at vi hadde vært for beskjedne, og ville vurdere å sprenge vekk hele fjellnabben for å bedre siktlinjene!

Statens vegvesen var i det hele tatt meget tilfreds med det arbeidet som var gjort i forbindelse med befaringen, og anbefalte at dette ble fulgt opp videre kommende sesonger.  Vi hadde også en bred gjennomgang av de tre dødsulykkene som har vært i vårt fylke denne sesongen, og fikk i den anledning innsyn i – og mulighet til å kommentere –  de dataene vegvesenets ulykkesgruppe satt på i de tre sakene. Ellers ble erfaringene fra førerkurset på Skandinavisk Trafikksenter i mai drøftet. Også her anbefalte møtet at tiltaket ble videreført, og planene for det er allerede i gang.