Føreropplæringen i Norge er regulert i forskrift om trafikkopplæring og førerprøve m. m., der det fra 1. januar 2005 settes nye krav til opplæringen i de 16 førerkortklassene vi har. I tillegg til forskriften, har Vegdirektoratet fra samme dato fastsatt nye læreplaner for de ulike førerkortklassene.

Det har vært et mål for oss å basere den nye føreropplæringen på størst mulig grad av
forskningsbasert viten. Vegdirektoratet har forut for læreplanutviklingen foretatt en utredning
(Vegdirektoratet, 2002) der resultater fra relevante forskningsprosjekter er tatt inn som et
grunnlag for den felles modellen som planene bygger på. Et av de viktigste innspillene i
utredningsarbeidet var fra det EU-støttede GADGET-prosjektet. I prosjektet presenteres det
såkalte GDE-rammeverket (-matrisen) som deler inn føreropplæringen i 4 nivå.

Les mer (pdf)