MC befaring 2017, Agder

Flere steder i landet har Statens vegvesen i tråd med nasjonal strategi gjennomført TSrevisjoner med særlig fokus på mc-sikkerhet. Dette ble også gjennomført i Vest-Agder i 2016. Statens vegvesen i samarbeid med NMCU ønsket å videreføre arbeidet med MCbefaringer i 2017. Det ble besluttet i MC-forum Vest-Agder at strekningen Fv.987 til Aust-Agder grense skulle befares med tanke på MC-sikkerhet i 2017 siden strekningen skal reasfalteres.

I tillegg så ble det sett på andre aktuelle strekninger for MC befaring i Aust- og Vest-Agder. Ut fra ulykkestall og hva man erfarer er populære MC strekninger ble det besluttet å se på hele strekningen fra Brokke til Suleskard, samt fv.42 fra Hornnes til Eiken, og fv.42 Evje til Svenes. Det ble bestemt å sette av to dager til befaringen.

Under befaringen ønsket man å avdekke forhold på eller ved vegen som kan være
medvirkende årsak til at mc-ulykker skjer, eller som kan bidra til økt skadeomfang. Og om slike forhold avdekkes komme med forslag til utbedringer.

Les mer