MC befaring fv.304 Sandefjord-Kvelde

Befaring av fylkesveg 304 fra sandefjord til kvelde i larvik

Risikoen for MC- og mopedførere er høy sammenlignet med risikoen for bilførere, og motorsykkelulykker dominerer en mye større andel av drepte og hardt skadde enn tidligere. Utforkjøringsulykker er den største årsaken til ulykkene, og i 69% av utforkjøringsulykkene kjørte vedkommende ut i ytterkurve. Motorsyklister har forholdsvis høyere risiko for å bli skadd når uhellet først er ute.

Et forutsigbart veg- og trafikkmiljø er med på å forhindre ulykker, og ved å se på strekninger hvor det ferdes mange på motorsykkel kan man redusere risikoen for hardt skadde og drepte ved en ev. ulykke.
MC-forum Vestfold består av NMCU (Norsk Motorcykkel Union), ATL (Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund), politiet, Statens vegvesen og Vestfold fylkeskommune.
MC-forum Vestfold har i tråd med nasjonal strategi gjennomført TS-revisjoner med særlig fokus på mc-sikkerhet. Befaringen på fylkesveg 304 er initiert av MC-forum i Vestfold på bakgrunn av at strekningen er godt brukt av MC-førere.

Formål for befaring
Befaringen har fokus på å avdekke forhold med veg eller sideterreng som kan være en medvirkende årsak til ulykke og skadeomfang. Befaringen skal også legge grunnlag for mulige løsninger som kan minimere skadeomfang ved ulykker med særlig henblikk mot MC.

Les rapporten her